Художні особливості драми Я. Мамонтова «Над безоднею»

  • Інна Миколаївна Кремінська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мотив, нова драма, художній простір, художній час, декорація, символізм, поетика

Анотація

У статті проаналізовано провідні мотиви драми Якова Мамонтова «Над безоднею», позначеної зверненням до ніцшеанського дискурсу, рисами поетики символізму й нової драми (акцент на внутрішньому сюжеті, мотив двосвіття, настанова на ліризацію й епізацію, посилена умовність, сугестивність, розширення ремаркових функцій, апелювання до міфопоетичної парадигми, інтермедіальності, шекспірівського інтертексту, промовистості символізму кольорів тощо). В аналізованій п’єсі доведено домінування модерністських принципів організації художньої дійсності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Миколаївна Кремінська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

Библейский словарь : Энциклопедический словарь / Составил Эрик Нюстрем ; Перевод со швед. под ред. И. С. Свенсона. — СПб. : Библия для всех, 1998. — 532 с.

Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма / Е. В. Ермилова ; отв. ред. канд. филол. наук С. Г. Бочаров. — М. : Наука, 1989. — 176 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / Віталій Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Имя : Семантическая аура / Ин-т славяноведения РАН ; Отв. ред. Т. М. Николаева. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 360 с. — (ИМЕНОСЛОВ/ИМЯ : Филология имени собственного).

Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття : Філософські проблеми / Анатолій Криловець. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005. — 256 с.

Мамонтів Я. Над безоднею : Драма в 3-х актах / Я. Мамонтів. — К. : Державне видавництво України, 1922. — 44 с.

Мамонтов Я. Твори / Яків Мамонтов ; [упорядник, підгот. текстів Й. М. Куриленка, П. П. Перепелиці ; вступ. ст. Ю. Г. Костюка]. — К. : Держліт. видав УРСР, 1962. — 586 с.

Пави П. Словарь театра : [пер. с фр.] / Патрис Пави ; под ред. К. Разлогова. — М. : Прогресс, 1991. — 504 с.

Свербілова Т. Від модерну до авангарду : жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття / Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина ; [за заг. ред. Л. Скорини]. — Черкаси, 2009. — 598 с.

Французский символизм. Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост., вступ. ст., комммент. В. Максимова. — СПб. : Гиперион ; Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2000. — 480 с.

Хороб С. Українська модерна драма кінця XIX — початку XX століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб. — Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 403 с.

Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии : Около 1000 статей / Н. С. Шапарова. — М. : ООО «Издательство АСТ» ; ООО «Русские словари», 2001. — 624 с. — Предм.-имен. указ. : С. 551—557.

Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи : міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української драми : Монографія / Мар’яна Шаповал. — К. : Автограф, 2009. — 352 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Кремінська, І. (2018). Художні особливості драми Я. Мамонтова «Над безоднею». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11089
Розділ
Ранньомодерна й модерна література як художній простір свободи