Роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей

  • Н. В. Попенко
Ключові слова: вища освіта, освітній процес, компетентнісний підхід, компетентність, соціально-гуманітарна освіта, природнича освіта, професійна підготовка, соціально-гуманітарна підготовка, соціально-гуманітарні дисципліни

Анотація

У статті розглянуто роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей. Розкрито та проаналізовано основні проблеми, що виникають при їх викладанні. Обґрунтовано необхідність вивчення цих дисциплін у межах освітніх програм підготовки фахівців природничого профілю. Наведено аргументи стосовно важливості зміни підходів до викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що полягають у поглибленні та переорієнтації співпраці між науково-педагогічними працівниками гуманітарних і природничо-наукових дисциплін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аналіз стану сучасної гуманітарної підготовки інженерних кадрів в Україні / О. В. Горбильова, І. В. Борщ // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. – 2013. – №2. – С. 35-40. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2013_2_9.

Архангельская М. В. Методологический компонент в содержании естественноматематического образования в технических вузах: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2006. – 137 с.

Власова С. Взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания / С. Власова //Alma mater. – 2001.– № 12. – С. 22-24.

Вознюк О. М. Особливості вивчення гуманітарних дисциплін в технічних університетах / Вознюк О М. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2006-1/01_Voznyuk.pdf

Добрускін М. Е. Роль гуманітарного образования в подготовке инженеров / М. Е. Добрускин // СОЦИС. – 2001. - №9. – С. 95-99.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Эйдос : Интернет журнал. – 2006. – Режим доступу: http://www.eidos.ru

Зорина Л. Я. Дидактические аспекты естественно-научного образования. – М.: Изд-во РАО, 1993. – 163 с.

Квасник О. В. Роль циклу психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього інженера / О. В. Квасник // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць – Вип. 43 (47). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 114-123.

Коваль П. М. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні гармонійно розвиненої особистості студентів ВТНЗ / П. М. Коваль // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць – Вип. 28 (32). – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – С. 24-33.

Лузік Е. В. Методологічні основи гуманітарної підготовки спеціаліста технічного університету / Е. В. Лузік // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 15.

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. О. Микитиенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2011. – № 3. – С. 112-121. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http//nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_26.

Оптимізація циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції: монографія (рукопис) / Б. А. Воронкова, М. А. Дебич, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Дівінська та ін.; За заг. ред. Г. В. Онкович. – К., 2014. – 326 с.

Перевалова Л. В. Роль і значення гуманітарної освіти у підготовці фахівців нового покоління / Л. В. Перевалова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць – Вип. 27 (31). Ч.2 – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 182-188.

Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті / О. І. Пометун // Історія в школах України. – № 6. – 2007. – С. 3-12.

Поясок Т. Б. Сучасні підходи до вивчення соціально-гуманітарних дисциплін студентами природничих та технічних спеціальностей / Т. Б. Поясок, Н. В. Попенко // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук, 2016. – С. 37-40.

Романовський О. Г. Психолого-педагогичні основи гуманізації технічної освіти / О. Г. Романовський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. До 125-річчя НТУ «ХПІ» : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 51-59.

Таможська І. В. Соціально-гуманітарні дисципліни в системі підготовки майбутніх фахівців технічної галузі / І. В. Таможська // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць – Вип. 43 (47). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 149-159.

Шевченко О. П. Актуальні проблеми гуманітарної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів / О. П. Шевченко // Наук. пр. : наук.-метод. журн. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 86. – С. 45-48.

Шевченко О. П. Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін у технічних вищих навчальних закладах / О. П. Шевченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 46. – 2009. – С. 118-122.

Хуторской А. В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / А.В. Хуторской . – М. :, 2002.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Попенко, Н. (2017). Роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 180-190. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9988
Номер
Розділ
Статті