Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

  • Т. В. Лутаєва
Ключові слова: громадсько-просвітницька діяльність, харківське медичне товариство, освіта дорослих, публічні лекції, популярні читання, поновлення знань фахівців сфери охорони здоров’я

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано основні напрями громадсько-просвітницької діяльності Харківського медичного товариства протягом імперської доби. Автор охарактеризував засоби санітарно-просвітницької та культурно-просвітницької діяльності науковців. Акцентовано увагу на ролі окремих персоналій у реалізації громадсько-просвітницької діяльності Харківського медичного товариства. Констатовано, що досвід просвітницької діяльності харківських науковців може бути зразком для наслідування в освітньому просторі України у процесі організації неформальної освіти дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Браунштейн, Е. П. К истории женского медицинского образования / Е. П. Браунштейн. – Х. : Б. и., 1911. – 10 с.

В медицинском Обществе // Южный край. – 1907. – 16 окт (Линней), 18, 20 ноября.

Владислав Андреевич Франковский: полувековой юбилей (1840-1890). Протокол Торжественного заседания Харьковского медицинского общества, 23 февраля 1892 г. – Х. : Тип. А. Н. Гусева, 1892. – 90 с.

Двадцатипятилетний юбилей врачебной, научной и общественной деятельности почетного члена и председателя Харьковского Медицинского Общества Е. П. Браунштейна. – Х. : Тип. и Лит. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – 80 с.

Двадцать пятое заседании секции общественной медицины, гигиены и демографии. 7 марта 1911 // Харьковский медицинский журнал. – 1912. – Т. 13. – С. 34-37.

Демуз, І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох : монографія / І. О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2014. – 681с.

Державний архів Харківської області. Ф 3. Оп. 281. Спр 357 «По клопотанню Харківського медичного товариства про дозвіл відкрити при Харківській Бактеріологічній станції курси бактеріології для лікарів», 4 арк.

Коршун, С. В. Как в Мюнхене устраиваются народные школы / С. В. Коршун // Харьковский медицинский журнал. – 1906. – Т. 1. – № 4. – С. 464-466.

Курсы по бактериологии // Южный край. – 1889. – 9 октября.

Курсы по бактериологии для врачей // Южный край. – 1903. – 3 октября.

Лекции по азиатской холере, читанные для врачей и студентов при Харьковском Медицинском обществе в 1905 году. – Х. : Б.и., 1905. – 222 с.

Лекция В. К. Высоковича // Харьковские губернские ведомости. – 1894. – 17 ноября.

Линицкий, Ив. Тайный советник Григорий Семенович Рындовский : биографический очерк / Ив. Линицкий. – Х. : Типография Харьковского губернского правления, 1901. – 8 с.

Лутаєва, Т. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Володимира Фавра / Т. Лутаєва // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). Серія «Педагогічні науки». – С. 73-87.

Народные гулянья // Южный край. – 1899. – 22 апреля, 4, 7 мая.

Недригайлов, Б. Программы систематических народных чтений по медицине и гигиене. Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова. Комиссия по распространению гигиенических знаний. Москва. 1909 г.: рецензия / Б. Недригайлов // Харьковский медицинский журнал. – 1910. – Т. 9. – № 2. – С. 149-150.

Перцева, Ж. Н. Роль медицинской профессуры Харьковского университета в создании и деятельности Харьковского медицинского общества / Ж. Н. Перцева // Харьковское медицинское общество. 150 лет. – Х., 2011. – С. 25-50.

Праздник культуры // Южный Край. – 1911. – 27 мая.

Празднование совершившегося двадцатипятилетия Харьковского медицинского общества (1861-1886). – Х. : Тип. Дарре, 1886. – 89 с.

Протокол № 7 очередного заседания Харьковского Медицинского Общества 26-го февраля 1911 года // Харьковский медицинский журнал. – 1911. – Т.11. – №3. – С. 33-36.

Рабинович, А. З. Некоторые современные биологические основы воспитания / А. З. Рабинович // Харьковский медицинский журнал. – 1916. – Т. 21. – № 4. – С. 299-309.

Рохлина, Р. К вопросу о сексуальном воспитании / Р. Рохлина // Харьковский медицинский журнал. – 1914. – Т. 28. – № 10. – С. 356-373.

Харьковское медицинское общество // Южный край. – 1886. – 29 января.

Харьковское Медицинское Общество 1861–1911 гг. : очерки его пятидесятилетней деятельности / под. ред. С.Н. Игумнова. – Х., 1913. – 539 с.

Харьковское медицинское общество. Речи, произнесенные в заседании Общества (15 февраля 1911 г.) памяти Н. И. Пирогова по случаю 100-летия со дня его рождения. – Х. : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – Т. 13. – №4. – 84 с.

Харьковское медицинское общество. Секция общественной медицины, гигиены и демографии. Отчеты о заседаниях / сост. Л. Рохлиным. – Х. : Тип. и лит М. Зильбереберг и сыновья. – 10 с.

Хвисюк, М. І. Харківське медичне товариство – досвід історії / М. І. Хвисюк, Б. А. Рогожин // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2011. № 2. С. 94–96. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Psmno/2011_2/23.pdf.

Хроника учительских курсов // Утро. – 1913. – 2 июля.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лутаєва, Т. (2017). Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 106-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9978
Номер
Розділ
Статті