Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

  • А. І. Комишан
  • Н. Б. Щокіна
Ключові слова: освітній процес, проект, проектна технологія, метод проектів, проектна діяльність, види проектів, структура проекту, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Анотація

У статті розглядається метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Аналізуються погляди науковців щодо місця методу проектів в освітньому процесі сучасного ВНЗ. Розкривається визначення сутності методу проектів, характеризуються його види та етапи реалізації. Наводиться досвід підготовки науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації до впровадження методу проектів в освітній процес вищих навчальних закладів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гаркуша І. В. Проектна технологія навчання як засіб формування риторичних умінь майбутніх фахівців з реклами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104.html.

Зоріна Н. О. Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 50 с.

Малихін О. В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – К : КНТ, 2014. – 262 с.

Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі : Навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Нісімчук A. C. Сучасні педагогічні технології. / О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К., 2000. Навчальний посібник. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с.

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін. – К., 2010. – 185с.

Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Пахомова Н. Ю. Проектне навчання – що це. // Методист / Н. Ю. Пахомова. – 2004. – № 1. – С.39–46.

Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / За заг. ред. Сисоєвої С. О. – К., 2001. – c. 44.

Пєхота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

Пєхота О. М. Проектна технологія // Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти. – К., 2004. – c. 148-162.

Полат Е. Метод проектов: типология и структура //Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. – №1. – С.9-17.

П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : навч.-метод. посіб. для та магістр. Вищої школи / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с.

П’ятакова Г. П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : Г. П. П’ятакова Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 119 с.

Сисоєва С.О. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології: метод проектів // Неперервна професійна освіта: теорія і методика: Наук. – метод. журнал. – К., 2002. – Вип.1 (5). – 230с.

Хроленко М. Застосування методу проектів у процесі вивчення курсу «Основи демографії» / М. Хроленко. – Молодь і ринок, 2015 – №3 (122), – С. 74.
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
Комишан, А., & Щокіна, Н. (2017). Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 81-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9962
Номер
Розділ
Статті