Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання

  • Х. М. Алієв
Ключові слова: методологічний підхід, методологічний синергізм, професійна підготовка, студент, педагогічні підходи, дистанційне навчання

Анотація

У статті розкрито методологічні підходи професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання. Автором зазначено, що структура методологічного знання передбачає три рівні проблеми розвитку: загальнонауковий рівень заснований на системному підході; конкретно-науковий – на практичному використанні в процесі професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання положень особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у їх взаємодії та технологічний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жерновникова О. А. Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проектуванняя навчальної діяльності старшокласників / О. А. Жерновникова – Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Вип. 33. – С. 104-110.

Згуровський М.З. Болонський процес: Головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України: навч.-метод. видання. − К.: НТТУ «КПІ», 2006. − 544 с.

Ковалев А. В. Педагогические системы: оценка текущего состояния. – Харьков: ХГУ, 1990. – 156 с.

Кіріленко О. Г. Педагогічні умови підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів до організації дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кіріленко Олена Георгіївна. − Х., 2008. − 235 с.

Кіріленко О. Г. Поняття дистанційна освіта і дистанційне навчання / О. Г. Кіріленко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковорода, 2002. − Вип. 22. − С. 13 − 19.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Бібліотека з освітньої політики / За ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. − 89 с.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Алієв, Х. (2017). Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 5-11. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9953
Номер
Розділ
Статті