Теоретичне обґрунтування етапів еволюції ідеї диференційованого навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів у другій половині ХХ ст.

  • О. О. Наливайко
Ключові слова: школа, диференційоване навчання, диференційований підхід, факультативи

Анотація

У статті висвітлено процес розвитку ідеї диференційованого навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів у педагогічній науці другій половині ХХ століття. Виділено та узагальнено три етапи еволюції ідеї диференційованого навчання у школі досліджуваного періоду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія/ Л. Д. Березівська. К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Возрастные возможности усвоения знаний: младшие классы школы / ред. В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин. – Москва : Просвещение, 1966. – 444 с.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

Гончаров Н. К. Ещё раз о дифференцированномобучении в старших
классах средней школы / Н. К. Гончаров // Советскаяпедагогика. 1963. № 2. С. 39-51.

Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 1999. – 23 с. – Режим доступу : http:// www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc.

Закон УРСР. Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР. – К.: Радянська школа. – 1959.

Кузьменко В. В. Становленнятрудовоїпідготовкишколярів у 1958-1985 рр. / В. В. Кузьменко // Таврійськийвісникосвіти. – 2010. – № 1 (29). С. 18 – 23.

Народное образование в СССР : сб. нормативных актов / [спец. науч. ред. К. С. Павлищев, сост. Н. Е. Голубева]. – М. : Юридическая л-ра. – 1987. – 336 с.

Основные документы о школе / [сост. Е. С. Березняк]. – Киев : Рад. школа, 1982. – 399 с.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании: Приняты на шестой сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва 19 июля 1973 г. – М. : Политиздат, 1973. – 39 с.

Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ століття) : Монографія / ав. : Пироженко Л. В. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 304 с.

Пожар Н. В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Пожар. – Харків, 1999. – 184 с.

Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею: Наказ від 20.07.1995 р. № 217 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon. com/document/spart97/inx97379.htm

Про освіту (із змінами) : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov. ua/laws/ZU_1060.doc.

Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления // Советская педагогика. – 1967. – № 1. – С. 28-32.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Наливайко, О. (2017). Теоретичне обґрунтування етапів еволюції ідеї диференційованого навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів у другій половині ХХ ст. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 100-108. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9285
Номер
Розділ
Статті