Методична підготовка майбутніх учителів у процесі навчання

  • І. П. Упатова
Ключові слова: методична підготовка, методична компетентність

Анотація

В статті подано зміст та різні аспекти методичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи під час навчальних занять та умови її успішного здійснення; зазначено методичні знання, вміння, досвід діяльності, яких мають набути студенти під час опанування навчальними дисциплінами; проаналізовано можливості щодо методичної діяльності при виконанні практичних та самостійних робіт. Результати наукового пошуку дали змогу визначити перелік методичних знань і умінь майбутніх учителів початкової школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Грицай Н. Б. Формування методичної компетентності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу / Н. Б. Грицай // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне, 2012. – № 1. – Ч. ІІ. – С. 199 – 202.

Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1–18.

Левченко Я. Е. Теоретико-методичні засади формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя.: автореф. дис... док. пед. наук: 13.00.04 / Я. Е. Левченко. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 2012. – 40 с.

Міщук Н. Й. Професійно-методична компетентність у контексті педагогічної діяльності вчителя біології / Н. Й. Міщук // Вища освіта України. Додаток 2 до № 3. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2011. – Т. ІІІ (28). – К. : Гнозис, 2011. – С. 528 – 533.

Моторіна В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах : Автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.04 / В. Г. Моторіна; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 47 с.

Навчальні програмидля загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с.

Національна рамка кваліфікацій. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennjanacionalnoyi-ramki-kvalifikacii-doc81930.html.

Орлова Л. Н. Система методической подготовки учителей биологии в педагогическом вузе : автореферат дис. ... док. пед. наук : 13.00.02. / Л. Н. Орлова; Омський государственный педагогический университет. – Омск, 2005. – 40 с.

Скворцова С. О. Теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх учителів: нормативна і варіативна складові методичної компетентності вчителя початкових класів / Сборни научных докладов / Педагогика. Актуальне научные исследования. Теория и практика. – Познань, 2015. – Часть 2. – С. 119 – 124.

Таможняя Е. А. Система методической подготовки учителя географии в педагогическом вузе в условиях модернизации образования: автореф дис... док. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Таможняя; Московський педагогический государственный университет. – М., 2010. – 42 с.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Упатова, І. (2017). Методична підготовка майбутніх учителів у процесі навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 191-197. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9267
Номер
Розділ
Статті