Здійснення соціального супроводу дітей, які опилися в складних життєвих обставинах, фахівцем із соціальної роботи

  • М. О. Сосюра
Ключові слова: сім’ї які опинилися в складних життєвих обставинах, неповнолітні, складні життєві обставини, соціальний супровід, соціальні працівники

Анотація

У статті розглядається поняття «складні життєві обставини» та «соціальний супровід». Представлено модель соціального супроводу особистості. Розкрито етапи соціального супроводу неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах, та визначено особливості діяльності соціальних працівників (соціальних педагогів) у процесі здійснення соціального супроводу неповнолітніх.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бежан А.Б. Стандарти програми корекції девіантної поведінки підлітків віком 14-18 років, які мають досвід вживання психоактивних речовин / А.Б. Бежан. – К. : Україна, 2015. – 180 с.

Бех В. П. Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія / В. П. Бех, М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - 599 с.

Закон України Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/87-2004-%D0%BF

Кальченко Л.В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Л.В. Кальченко ; Луган. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.

Латышев Г.В. Социальное сопровождение молодежи из групп риска. Руководство по оказанию социально-психологической помощи подросткам и молодым людям из групп риска / Г.В Латышев, Яцышин С.М. – СПб : РОБО «Центр профилактики наркомании», 2008. – 50с.

Пєша І. В. Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги / І. В. Пєша // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 11(2). - С. 193-199.

Рекомендации по организации программ социального сопровождения для уязвимых групп. Практическое пособие для социальных работников / за ред. «СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West, AFEW). – М., 2007. – 130с.

Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник. / За ред. Капської А. Й. – К.: Центр учбової літератури , 2011 – 488 с.

Социальная работа с подростками с опорой на сильніе стороні: практ.пособ. / А.П. Павловский. – К., 2015. – 108 с.

Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І.М.Григи, Т.В.Семигіної. – К., 2002. – 128 с.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Сосюра, М. (2017). Здійснення соціального супроводу дітей, які опилися в складних життєвих обставинах, фахівцем із соціальної роботи. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 184-190. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9265
Номер
Розділ
Статті