Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до інноваційної діяльності

  • І. П. Репко
Ключові слова: інноваційна діяльність, педагогічні нововведення, освітній простір, інноваційна освіта, діяльнісний підхід

Анотація

Автор статті наголошує, що завданнями інноваційної освіти у виші є забезпечення високого рівня інтелектуально-духовного особистого розвитку студента; створення умов для оволодіння навичками наукового стилю мислення; засвоєння методології нововведень у професійній сфері. Матеріал статті розкриває особливості інноваційної освіти та можливості освітнього процесу сучасного ВНЗ для формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього вчителя загальноосвітнього закладу. Автор характеризує основні етапи, роль теоретичних знань, практичних занять та педагогічної практики у організації цілісної системи підготовки до інноваційної діяльності майбутніх вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Даниленко Л. І. Теоретико-методичні засади інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ст. д-ра пед. наук / Л. І. Даниленко. – К., 2005. – 487 с.

Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук / О. Г. Козлова. – К., 1999. – 20 с.

Малихіна В. М. Інноваційна діяльність сучасного педагога / В. М. Малихіна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. Ред.) та ін. – 2008. – вип. 50. – С. 229–232.

Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні в ХХ столітті. – Харків : ОВС, 2001. – 256 с.

Сластёнин В.А. Универсальное педагогическое образование : проблемы и решения / В. А. Сластёнин // Профессионально-педагогическая культура: история, теория, технология : матер.всесоюзн. науч-практ. конф. (Белгород, 9-11 окт. 1996 г.). – Белгород:БГУ, 1996. – С. 3–7.

Ткачова Н. О. Формування готовності майбутніх учителів до впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / Н. О. Ткачова //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук.пр. / За заг.
редакцією член-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 32. – С. 174–181.
Опубліковано
2017-09-22
Як цитувати
Репко, І. (2017). Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до інноваційної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 171-178. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9263
Номер
Розділ
Статті