Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі

  • О. Г. Марченко
Ключові слова: аксіологія, аксіологічний підхід, цінність, курсант, вищий військовий навчальний заклад, освітнє середовище

Анотація

Уточнено суть понять «аксіологія», «аксіологічний підхід», «цінність», визначено ієрархію цінностей майбутніх військових фахівців: 1) цінності-цілі особистісного та професійного розвитку; 2) цінності-компетенції соціальної взаємодії та професійної діяльності; 3) цінності-норми відповідності професійним стандартам. Визначено можливості освітнього середовища вищого військового навчального закладу щодо формування цінностей курсантів через створення умов для ціннісного вибору, засвоєння цінностей в активній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ягупов В. В. Військова дидактика : навч. посіб. [Текст] / В. В. Ягупов. – Київ :Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2000. – 400 с.

Ткачова Н. О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. наук зі спец. : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіка / Н. О. Ткачова. – Луганськ : Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. – 44 с.

Мацевко–Бекерська Л. Гармонійне середовище як дискурс
особистісноорієнтованого фахового розвитку студентів / Л. Мацевко-Бекерська // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 204–211.

Калініченко А. Роль ціннісних орієнтацій у самовихованні студентської молоді / А. Калініченко // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 175–181.

Ткачова Н. О. Історія розвитку цінностей в освіті : монографія / Н. О. Ткачова. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. Каразіна, 2004. – 424 с.

Нечепоренко Л. С. Методологія і ідеологія онто-інвайронментальної педагогіки (Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з довкіллям) : монографія / Л. С. Нечепоренко. – Харків : Видав. центр. Харк. нац. ун-ту, 2003. – 208 с.

Вознюк В. С. Особливості формування іміджу школи / В. С. Вознюк // Педагогічний пошук. – 2011. – № 3 (71). – С. 6–9.


Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Галус О. М. Загальнотеоретичні підходи до управління професійною підготовкою фахівців у ВНЗ / О. М. Галус // Вісник Житомирського державного університету. – 2010. – Вип. 54. – С. 37–41.

Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності. – Харків : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с.

Добрянський І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ : складові психолого-педагогічного супроводу / І. Добрянський, І. Кузнєцова // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 51–58.
Опубліковано
2017-09-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Марченко, О. (2017). Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 149-156. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9260
Номер
Розділ
Статті