НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА

  • Ірина Петрівна Упатова Викладач кафедри педагогіки та психології, завідувач навчально-наукового центру Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Ключові слова: компоненти досвіду наукової творчості, творче науково-дослідницьке середовище, учитель-дослідник, проектно-дослідницька технологія

Анотація

У статті розкривається вплив педагогічної дослідницької діяльності та творчого науково-дослідницького середовища на розвиток учителя як особистості і фахівця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрівна Упатова, Викладач кафедри педагогіки та психології, завідувач навчально-наукового центру Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
Кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М., 1987. – С. 96.

2. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. – М.: Знание, 1980. – 96 с.

3. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень студентів: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003 р.

4. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К., 2000.

5. Науково-методичні проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мелітополь, 1997.

6. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: Б.І. Холод (гол.ред.) та ін. – К.: НМЦВО, 2000. – Вип.. 27. – 256 с.

7. Пономарёв А.Я. Фазы творческого процесса. – Исследование проблем психологии творчества. М., 1983. – С. 3-26.

8. Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 2 (5). – К.: НПУ, 1999. – 280 с.

9. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ ім. М.П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 р. / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2000. – Ч. 3. – 244 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003 р.

11. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Збірник науко-вих праць / Ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.) та ін. – К.: УДПУ, 1997. – 319 с.

12. Трик Х.Е. Основные направления экспериментального изучения творчества. – Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М., 1981. – С. 216.

13. Шейко В. М. Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003 р.

14. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003 р.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Упатова, І. (2015). НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ДОСЛІДНИКА. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 200-211. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4021