Особливості іншомовної підготовки майбутніх працівників ОВС України

  • Олександр Леонідович Шумський Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків
Ключові слова: іншомовна підготовка, комунікативна компетентність, соціокультурні знання, мовні засоби

Анотація

У статті визначено та проаналізовано особливості іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців з урахуванням специфіки  їхньої професійної діяльності. Схарактеризовано основні складові  іншомовної комунікативної компетентності та обґрунтовано необхідність включення соціокультурного компоненту до змісту навчальних програм з іноземної мови у вищих навчальних закладах МВС України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Леонідович Шумський, Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків
Викладач кафедри філології, перекладу  та мовної  комунікації

Посилання

1. Барко В. І. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практичний посібник / В. І. Барко. – К: Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 100 с.

2. Концепція мовної освіти в Україні [Електронний ресурс] – Peжим дocтупу:
www.osvita.ua.doc/files/news/132/13273/Concept_L.

3. Монастирський В.М. Роль і місце професійно орієнтованих дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх правоохоронців / В.М. Монастирський [Електронний ресурс] – Peжим дocтупу: http://ippo.dn.ua/assets/Uploads/NSOD/NSD2_2011/mon.pdf.

4. Плиско В.И. Формирование готовности профессионала к деятельности в условиях, опасных для жизни: На материалах субъект-субъектной деятельности: монография / В.И. Плиско. – К.: Наук. світ, 2002. – 304 с.

5. Davies, Allan (1989): «Communicative Competence as Language Use» Applied Linguistic 10/2, P. 157-170.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Шумський, О. (2015). Особливості іншомовної підготовки майбутніх працівників ОВС України. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 229-234. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3292