Філософські та психолого-педагогічні підходи до самовдосконалення вчителів

  • Віта Іванівна Филипська
Ключові слова: самовдосконалення, філософський підхід, психологічний підхід, педагогічний підхід, ідеалістичний підхід, матеріалістичний підхід, діалектичний підхід, суб’єктний підхід, акмеологічний підхід, гуманістична педагогіка

Анотація

У статті розкрито філософські, психологічні та педагогічні підходи до самовдосконалення, схарактеризовано ідеалістичні, матеріалістичні  та діалектичні підходи до  тлумачення поняття  самовдосконалення  як філософської  проблеми;  розглянуто  психологічні  підходи,  а саме, суб’єктний та акмеологічний; проаналізовано педагогічну проблематику самовдосконалення в контексті гуманістичної педагогіки, «формуючої» педагогіки радянського періоду та в світлі особистісно-орієнтованого підходу на сучасному етапі. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віта Іванівна Филипська
Аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Посилання

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1955. – 651 с.

3. Локк Дж. Педагоггические сочинения / Пер. с англ. – М.:Учпедгиз, 1939. – 318 с.

4. Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача. Навч. метод. посібник, вид. 2-ге перероблене. – Донецьк: ДОННУ , 2004. – 300 с.

5. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.

6. Песталоцци И. Избранные педагогические произведения: в 3-х тт. – Т.3. – М.: Просвещение, 1965. – 602 с.

7. Раченко И.П. Принципы научной организации педагогического труда. – К.: Радянська школа, 1989. – 190 с.

8. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности : К философским основам современной педагогики // Вопросы психологии. – 1986. – № 6. – С. 101-109.

9. Сластенин В.А. Теория и практика высшего образования. – М.: МГПИ, 1987. –142 с.

10. Сущенко Л.О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Л.О. Сущенко. – Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менеджменту освіти» АПН України. – К., 2009. – 20 с.

11. Шацкий С.Т. Работа для будущого: докум. Повествование: книга для учителя / Сост. В.И. Малинин, Ф.А. Фрадкин. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с.

12. Шестакова Т.В. Формування готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічного самовдосконалення: теорія і практика: монографія / за наук. ред. Н.В. Гузій. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Н. Драгоманова, 2010. – 174 с.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Филипська, В. (2015). Філософські та психолого-педагогічні підходи до самовдосконалення вчителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 199-207. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3276