Формування акмеологічного середовища у вищих педагогічних навчальних закладах як умова професійного самопізнання майбутніх учителів

  • Юлія Іванівна Єрмак
Ключові слова: акмеологічне середовище, майбутні вчителі, професійне самопізнання, вищий педагогічний навчальний заклад

Анотація

У статті доведено, що ефективному професійному самопізнанню майбутніх учителів сприяє акмеологічне середовище. Зазначено, що провідною ідеєю формування акмеологічного середовища є прийняття викладачами і студентами стратегії постійного саморозвитку особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Іванівна Єрмак
Асистент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного університету  імені Б. Хмельницького, здобувач кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Посилання

1. Главацька Ольга. Основи самовиховання особистості : навч.-метод. посіб. / Ольга Главацька. – Тернопіль, 2008. – С. 52-78.

2. Деркач А.А. Акмеология в вопросах и ответах : учеб. пособие /А.А. Деркач, Е.В. Селезнева. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. – 248 с. – (Серия «Библиотека психолога»).

3. Дубасенюк О.А. Передумови розвитку акмеологічного середовища для підготовки педагога-професіонала: досвід і перспективи розвитку / О.А. Дубасенюк // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер. / за заг . ред. В. О. Огнев’юка. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 23-28.

4. Коваленко Г.С. Формування акмеологічної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г.С. Коваленко. – Х., 2010. – 20 с.

5. Новий тлумачний словник української мови : у 3-х т. / укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 3. – К. : Вид-во «Аконіт», 2008. – С. 669.

6. Рибалко Л.С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : [монографія] / Л.С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Єрмак, Ю. (2015). Формування акмеологічного середовища у вищих педагогічних навчальних закладах як умова професійного самопізнання майбутніх учителів. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 86-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2970