Андрагогічна технологія підготовки майбутніх Фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти

  • Тетяна Ігорівна Шанскова Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами
Ключові слова: андрагогіка, технології навчання дорослих, особистісно-орієнтовані технології навчання, інтерактивні технології навчання, андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано погляди сучасних науковців щодо технологій освіти дорослих, подано їх класифікації, виділено особливості технологій навчання дорослих та описано розроблену на основі системного, синергетичного та гуманітарного підходів андрагогічну технологію підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти, яка складається з цільового, адаптаційно-діагностичного, етапу втілення технології, корекційного та оціночно-рефлексивного етапів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Ігорівна Шанскова, Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе анализ зарубежного опыта [Текст] / М.В. Кларин. - М. : Знание, 1986. – 80 с.

2. Василькова, Т.А. Андрагогика: Учебно-методическое пособие / Т.А. Василькова. – М. : ВНПЦ профориентации, 2002. – 136 с.

3. Беспалько В.П. Слагаемыепедагогическойтехнологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. — 192 с.

4. Змеёв С.И. Технологияобразованиявзрослых: учеб. Пособ. / С.И. Змеёв. – М. : ИЦ «Академия», 2002. – 160 с.

5. Лісіна Л.О. Технології навчання вчителів у післядипломній освіті / Л.О. Лісіна. – Запоріжжя: Диво, 2007. – 198 с.

6. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: Навчально-методичний посібник / С.О. Сисоєва. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

7.Меркулина И.А. Организационно-экономические условия формирования информационно-экономического образования в России: автореф. дис. доктора экономических наук: 08.00.05 / И.А. Меркулина. – М., 2011. – 45 с.

8. Kolb. D. Experiential learning / D. Kolb. – Englewood Cliffs (N.J.), 1984. – 40 p.

9. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук.- метод. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 261 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Шанскова, Т. (2015). Андрагогічна технологія підготовки майбутніх Фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 292-303. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2880