Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект

  • Олексій Євгенович Міршук Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: компетентність, компетенція, магістратура, непедагогічні спеціальності, педагогічна компетентність

Анотація

У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається генезис понятійно-термінологічного апарату компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність системи вищої освіти України на сучасному етапі. Акцент зроблено на формуванні у випускників вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, що навчаються за магістерськими програмами, педагогічної компетентності, як необхідної умови для викладання у вищій школі. Доведено, що зазначене питання недостатньо розглянуто у сучасній педагогічній науці і практиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Євгенович Міршук, Національна академія Національної гвардії України
Старший викладач кафедри військового навчання та виховання

Посилання

1. Борова Т.А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : монографія / Т. А. Борова. − Х.: Компанія СМІТ, 2011.– 381 с.

2. Вдовина С.А. Профессионально-педагогическая компетентность и ее структура / С.А. Вдовина [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://shvarts.pspu.ru/sbornik_konf_list_31.html

3. Грицюк Л. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців соціально-педагогічного спрямування у ВНЗ Польщі / Л.Грицюк, А.Лякішева // Вища школа − 2014. −№ 10. − С. 63−71.

4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. − 2-ге видання / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. − Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. − 536 с.

5. Енциклопедія освіти / АПН України ; [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании: авторская версия / И. А. Зимняя. – М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.

7. Компетентностный поход // Реферативный бюллетень // РГГУ, 2005 rggu.ru/binary/56572_11.1173464019.22977.doc

8. Концепція розвитку освіти на 2015−2025 рр. (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/ 1312/1390288033/ 1414672797/

9. Луговий В.І. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація / В.І.Луговий, О.М.Слюсаренко, Ж.В.Таланова // Педагогічна і психологічна науки в Україні: Зб. наук. праць: у 5 т. −Т.1: Загальна педагогіка та філософія освіти. − К.: Педагогічна думка, 2012. − С.23−28.

10. Лунячек В.Е. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти : дис ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. Е. Лунячек . – Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012 . – 572 с.

11. Марченко І.А. Основні вимоги до професійної компетентності вчителів початкових класів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / І.А.Марченко [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://innovac-koippo.edukit.kr.ua/statti_posibniki/

12. Маслов В.І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія / В.І.Маслов, О.С.Боднар, К.В.Гораш. − Тернопіль: Крок, 2012. − 320 с.

13. Молчанова Ю.Управління компетентнісний розвитком керівних кадрів сфери освіти / Ю.Молчанова // Освіта і управління. Том 15, число 4. − 2012. − С.18−25.

14. Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів і ІТ-галузі / Т.Морозова, І.Мендзебровський // Вища школа. – 2012. – № 12. – С. 45–54.

15. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / За заг. ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової. − Х : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. − 348 с.

16. Особистісні якості і професійна компетентність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kramnvk.in.ua/wp-content/uploads/ 2014/12/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%.pdf

17. Плошинська А.А. Роль викладача фізичної культури у педагогічному процессі / А.А.Плошинська [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Pedagogica/3_169388. doc.htm

18. Пометун О. Компетентнісний підхід − найважливіший орієнтир сучасної освіти / О.Пометун // Рідна школа − 2005. −№ 1. − С. 65−69.

19. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/page

20. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1341-2011-%D0%BF.

21. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Д. Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.

22. Рибалко Л.С. Формування професійних компетенцій перекладачів технічної літератури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: монографія / Л.С.Рибалко, Є.В.Пизіна − Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. − 181 с.

23. Семенова А. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей / А. Семенова // Вища школа − 2014. −№ 11−12. − С. 51−60.

24. Сластенин В. Педагогика: учеб.пособие / В.Сластенини, И.Исаев [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Pedagog/slast/03.php

25. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 р. (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf

26. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: Монографія / Г.В.Єльникова, О.І.Зайченко та ін. [за заг. Ред. Г.В.Єльникової]. − Київ-Чернівці: Книги − ХХІ, 2010. № 460 с.

27. Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А. Хуторской // Эйдос : интернет-журнал. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal /2002/0423.htm

28. Управление школой : слов.-справ. рук. образовательного учреждения / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. – М. : Пед. об-во России, 2005. – 320 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Міршук, О. (2015). Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 173-188. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2761