Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з журналістики та інформації

  • Яна Станіславівна Фруктова Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: самостійна робота, професійна компетентність, навчальні завдання, проблемне та інтерактивне навчання

Анотація

У статті окреслено теоретичний та практичний аспекти організації самостійної  роботи майбутніх фахівців з журналістики та інформації у процесі їх професійної підготовки, визначено мету та завдання цієї роботи, психолого-педагогічні принципи та умови, зміст, методи, засоби та технології її реалізації, наведено конкретні приклади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Яна Станіславівна Фруктова, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки 

Посилання

1. Антропов В. А. Организация самостоятельной работы студентов / В. А. Антропов, Н. И. Шаталова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-т путей сообщения, 2000. – 76 с.

2. Гарунов М. Г. Самостоятельная работа студентов / М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый. – М. : Знание, 1978. – 325 с.

3. Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов : учебн.-метод. пособие / В. Граф, И. Ильясов, В. Ляудис. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 79 с.

4. Єрмак Ю. І. Професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки освіти : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» [Текст] / Ю. І. Єрмак. – Х., 2014. – 20 с.

5. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К. : Вища шк., 1990. – 248 с.

6. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : [монографія] / Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.

7. Молибог А. Г. О планировании самостоятельной работы студентов / А. Г. Молибог // Педагогика высшей школы. – Мн. : Высшая школа, 1997. – Вып. 2. – С. 138-142.

8. Низамов Р. А. Дитактические основы активизации учебной деятельности студентов / Равиль Авзавилоч Низамов. – Казань: КГУ, 1975. – 130 с.

9. Організація самостійної роботи студентів / за заг. ред. В. М. Король, В. П. Мусієнко, Н. Т. Топової. – Черкаси : Вид-во ЧДУ, 2003. – 216 с.

10. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов/ П. И. Пидкасистый. – М. : Образование XXI века, Педагогическое общество России, 2005. – 356 с.

11. Рибалко Л. С. Акмеологічний аспект змісту самостійної роботи студентів / Л. С. Рибалко // Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – 63-69.

12. Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі / І. Шимко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 34-35.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Фруктова, Я. (2015). Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з журналістики та інформації. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 337-348. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2311