Інноваційна культура викладача педагогічного закладу вищої освіти: теоретико-методологічний та емпіричний аспекти

Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційна культура, компоненти інноваціної культури, компетентність

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми формування інноваційної культури викладача педагогічного закладу вищої освіти як наукового феномену, що виступає в якості складової професіоналізму та чинника вдосконалення освітнього процесу. Мета статті полягає в узагальненні результатів теоретичних досліджень щодо сутності інноваційної культури, взаємозв'язку даного феномена з поняттями інноваціної педагогічної діяльності, складових професійної педагогічної діяльності та їх формування у процесі професійної підготовки в умовах педагогічного ЗВО. Представлено логічний взаємозв'язок реалізації матеріальної і духовної культури в інноваційній діяльності особистості, проілюстровано особливість формування інноваційної культури в процесі професійної педагогічної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища. Розкрито суть феномену інноваціної культури на основі аксіологічного і структурно-функціонального підходів та визначено її компоненти. Розкрито основні чинники, які обумовлюють формування потреби в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності викладача в сучасних умовах освітньої діяльності в ЗВО. Сформульовано критерії оцінювання та здійснено емпіричне дослідження щодо визначення рівнів сформованості інноваційної культури у викладачів педагогічного ЗВО, представлено характеристику окремих груп педагогів за визначеними рівнями. На основі аналізу педагогічних характеристик окремих груп науково-педагогічних працівників охарактеризовано особливості їх ставлення до сприймання, розуміння, створення та застосування інновацій в освітньому процесі: від активно-позитивного до пасивно-негативного. Визначено ключові кометентності сучасного викладача та критерії їх відбору, що обумовлюють наявність здатності до інноваційної педагогічної діяльності та забезпечують ефективне виконання педагогічних функцій та завдань у відповідності до змісту сформованої інноваційної культури. За результатами проведених досліджень зроблено висновки, що інноваційна культура педагога є інтегрованим компонентом професіоналізму педагогічного працівника на особистісному й фаховому рівнях, а її сформованість визначає ефективність та якість педагогічної діяльності в контексті розвитку інноваційого освітнього середовища ЗВО.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bartkiv, O. (2010). Teacher readiness for innovative professional activity. Problems of modern teacher training. №1. Р. 52-58. [in Ukrainan].

Bieliaiev, S.B., Ilina, O.O. (2021). Methodological tools for organizing professional training in institutions of higher education. East European Scienti^ic Journal. 12 (76). Рart 4. Р. 45-50. [in Ukrainian].

Bieliaiev, S.B. (2017). A competent approach to the organization of professional training of future teachers for the development and use of pedagogical technologies. Pedagogical sciences: coll. of science works Kherson. Vol. LXXX. Т. 3. P. 102–106. [in Ukrainian].

Bieliaiev, S.B. (2019). Professional training of future teachers for the development and use of pedagogical technologies: monograph. Kharkiv: SPD Publisher V. V. Zakharenko, 410 p. [in Ukrainian].

Bieliaiev, S.B. (2010). Technological preparation of the teacher for innovative activity. Scienti^ic notes of the pedagogical department. Kharkiv, Vol. XXIII. P. 19–24. [in Ukrainian].

Bieliaiev, S.B. (2018). Technological stages of professional training of future teachers for the development and use of pedagogical technologies. Pedagogy and psychology: the current state of development of scienti^ic research and perspectives: materials of the All-Ukrainian. science and practice conference, Zaporizhia, October 12-13, Zaporizhia, С. 36–41. [in Ukrainian].

Vitvytska, S.S. (2003). Basics of higher education pedagogy: methodical manual, Kyiv, 316 p. [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2015). Innovative pedagogical technologies: textbook. Kyiv, 304 p. [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On Innovative Activity». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Noskov, V., Kalyanov, A., Yefrosinina, O. (2005). Social and psychological determinants of innovative culture in humanitarian higher education. Social psychology: a collection of scienti^ic works. No. 4 (12). P.69-83. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedagogy of the higher school: study guide. Kyiv. 472 p. [in Ukrainian].

Ponomarova, G.F., Bieliaiev, S.B., Pavlova, O.G., Stepanets, I.O. (2022). Formation of professional motivation for pedagogical activity in future primary school teachers. Monograph. Kharkiv. SPD-FO Publisher V. V. Zakharenko, 199 p. [in Ukrainian].

Stepanets, I.O. (2019). Scienti^ic and methodical work in a pedagogical institution of higher education as a system. Scienti^ic notes of the pedagogical department. Kharkiv. Vol. 44. P. 242-250. [in Ukrainian].

Stepanets, I.O., Otroshko, T.V. (2021). Scienti^ic and methodical work in the institution of higher pedagogical education as a means of improving the quali^ications of scienti^ic and pedagogical workers. Scienti^ic journal of the Khortytsk National Academy. Zaporizhzhia, Issue 5, pp. 45-54 [in Ukrainian].

Stepanets, I. (2021). Scienti^ic and methodological competence of scienti^ic and pedagogical workers of pedagogical higher education institutions in the diagnostic dimension. Youth and the market. Drohobych, Vol. 9/195, pp. 81-88. [in Ukrainian].

Stepanets, I., Repko, I. (2021). Organizational and pedagogical conditions of effectiveness of scienti^ic and methodical work in pedagogical institutions of higher education. Scienti^ic notes of the department of pedagogy: coll. of science works / Kharkiv. national V. N. Karazin University. Kharkiv, Issue 48. P. 47-56. [in Ukrainian].

Babakina, O., Bieliaiev, S., Akimova, O., Lytvyn, V., Drokina, A., Misiak, Yu. (2021). Formation of professional responsibility of primary school teachers. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 11. Issue 2. Special Issue XXII, P. 167–172. WEB OF SCIENCE (ISSN: 1804-7890; ISSN: 2464-6733 (online).

Potolea, D. (2013). Doctoral studies and research competencies. Procedia — Socal and behavioral sciences. Education facing contemporary world issues : 5th International conference EDU-WORLD 2012. № 76. Р. 935–946.

Stepanets, I., Bieliaiev, S., Mordovtseva, N., Ilina, O., Potapova, N. (2022). Pedagogical Foundations of the Problem of Forming Communicative Competence of Future Elementary School Teachers. International Journal of Health Sciences Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 2, 907-919p. https://doi.org/10.53730/ijhs. v6n2.8772 Manuscript submitted: 22 January 2022, Manuscript revised: 21 April 2022, Accepted for publication: 12 May 2022.

The defiinition and selection of key competencies. Executive Summary URL : http://www.oecd.org/ pisa/35070367.pdf.
Опубліковано
2023-09-05
Цитовано
Як цитувати
Сергій Борисович Бєляєв, & Іван Олексійович Степанець. (2023). Інноваційна культура викладача педагогічного закладу вищої освіти: теоретико-методологічний та емпіричний аспекти. Наукові записки кафедри педагогіки, (52), 6-15. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-52-01