Комунікативна компетентність: теоретичний аспект

  • Ірина Олексіївна Чеботарьова Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, комунікативна компетентність, мовна компетентність, інформаційно-коммунікаційні технології

Анотація

В роботі розглядаються теоретичні аспекти реалізації компетентнісного підходу в системі вищої освіти України. Акцент зроблено на формуванні комунікативної компетентності, висвітлені існуючі теоретичні підходи, структурні компоненти та складові комунікативної компетентності на основі досліджень вітчизняних і зарубіжних учених

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Олексіївна Чеботарьова, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Викладач кафедри іноземних мов

Посилання

1. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. / І.Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

2. Далингер. В. А. Компьютерная компетентность – основа профессионализма современного учителя математики // Материалы конференции «Информационные технологии в образовании-2003». [Електронний ресурс]. Режим доступу:-http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-1788.html

3. Жук О.Л. Психолого-педагогическая компетентность выпускника университета // Высшая школа. – 2004. – № 6. – С. 45-51.

4. Жуков Ю.М. Тренинг как метод совершенствования комуникативной компетентности: дис. д-ра психол. наук. – М., 2003. –356 с.

5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования //Высшее образование. 2003. – № 5. – С. 34-42.

6. Иванова А.Е. Языковая компетентность испытуемых в психологическом эксперименте // Язык и личность / Под ред. Д.Н. Шмелева. М., 1989. – С. 127 – 131.

7. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение // Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2001. – 544 с.

8. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М. : МГУ, 1989. – 216 с.

9. Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1962.

10. Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ.; Под ред. В.В. Раскина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 122 с.

11. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентиро-ванной парадигмы образования // Народное образование. 2003. –№ 2. – C. 58-64.

12. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов [Електронний ресурс]. Режим доступу:-http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm

13. Чеботарьова І.О. Формування мовної компетентності керівників освіти в умовах ВНЗ // Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу. Збірник тез до ХІV міжнародного наукового конгресу. 2014. – 332с.

14. Юнеско 2005. Информационные и коммуникацонные технологии в подготовке преподавателей: руководство по планированию. – М.: Изд. ИНТ, 2005. – 288 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Чеботарьова, І. (1). Комунікативна компетентність: теоретичний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 205-215. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1917