Методологічні засади формування конкурентоспроможності вчителя

  • Юрій Іванович Завалевський Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (м. Київ)
Ключові слова: методологія, конкурентоспроможність вчителя, педагогічна самореалізація вчителя, ресурс, резерв, компетентнісний підхід

Анотація

У статті розглянуто методолого-теоретичну базу проблеми конкурентоспроможного вчителя, розглянуто як систему, в якій інтегровані фундаментальні філософські ідеї, різні підходи до вивчення педагогічних явищ і технологічні прийоми, методи стимулювання до активності у процесах самовдосконалення. Обґрунтовано складники професійної та педагогічної самореалізації вчителя. Розкрито питання професійної реалізації особистості вчителя на стикові акмеологічного й системного підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Іванович Завалевський, Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (м. Київ)
Кандидат педагогічних наук, доцент.

Посилання

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском воздасте / Л.И.Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.

2. Буряк В. Принципи дидактики та вдосконалення підготовки вчителя / В.Буряк // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 3-7.

3. Василюк Ф. Е. Методический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк. – М. : МГППУ : Смысл, 2003. –– 240 с.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К. : Ірпінь:ВТФ “Перун”, 2002. – 1440с.

5. Гаргай В. Педагог для учителя / В.Гаргай // Нар. образование. – 2002. – № 9. – С. 93-98.

6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376с.

7. Данилов М. А. Некоторые методологические вопросы педагогических исследований / М. А. Данилов // Совет. педагогика. – 1965. –– № 10. – С. 3–22.

8. Лельчинский И.Д. «Идеал учителя» как научное понятие: историко-педагогический аспект / И.Д. Лельчинский, М. А. Лукавицкий // Педагогика. – 2005. – № 1. – С. 79-85.

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. - СПб.: Питер, 1999. – 415с.

10. Наукові підходи до педагогічних досліджень : кол. монографія [за заг. ред. В. Лозової]. – Х. : Вид-во Віровець А.П. "Апостроф", 2012. – 348 с.

11. Огарев Е. И. Компетентность образования : социальные аспекты / Евгений Иванович Огарев. – СПб. : изд-во РАО ИОВ, 1995. – 39 с.

12. Фихте И. Г. Сочинения : в 2 т. / Иоган Готлиб Фихте. – СПб., 1993. – Т.1. – С. 686.

13. Цурикова Л. В. Самореализация студентов в учебно-познавательной деятельности : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Л. В. Цурикова. – Белгород, 2005. – 23 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Завалевський, Ю. (1). Методологічні засади формування конкурентоспроможності вчителя. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 86-101. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1851