Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема

  • Ж. М. Шевченко
Ключові слова: практична підготовка, практика, соціальний працівник, соціальний педагог, вища школа Польщі

Анотація

У статті актуалізовано необхідність історико-педагогічного дослідження з проблеми практичної підготовки соціальних працівників у вищій школі Польщі з метою творчого впровадження цього позитивного досвіду для вищої школи України та здійснено аналіз стану дослідження проблеми в наукових джерелах. Сучасний стан підготовки соціальних працівників визначає необхідність збагачення практичного компонента підготовки соціальних працівників з її подальшим розвитком як цілісної системи на основі врахування надбань світової практики. Визначена необхідність історико-педагогічного дослідження з означеної проблеми та  окреслено перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Березівська Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень : теорія і методологія. Шлях освіти. 2010. № 1. С. 37–42.

Когут С. Я. Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2005. 21 с.

Перфільєва М. Проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями в контексті історичних змін в країнах Європи (Польща). Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2011. Ч. 2. С. 248–258. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_2_34. (дата звернення : 21.10.2018).

Шевченко Ж. М., Бенера В. Є. До питання професійної підготовки соціальних працівників в Україні. International Journal of innovative technologies in social science. 4 (8), Vol. 1, June 2018. С. 59–62.

Шевченко Ж. М. Актуалізація досвіду практичної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі Польщі. Slovak international scientific yournal. 2018. Part. 2. № 15. С. 21–25.

Doroszewska J. Pedagogika specjalna: rozdzial 4. Torun. 636 s.

European language portfolio : feasibility study ; I. Christ, R. Schärer, F. Debyser, A. Dobson. Strasbourg : Council of Europe, Document CC-LANG, 1996. 30 р.

Опубліковано
2019-05-16
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шевченко, Ж. (2019). Підготовка соціальних працівників у Польщі як історико-педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 306-315. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12733