Концепт білінгвізму у категоріальному полі теорії і методики професійної освіти

  • С. М. Ситняківська
Ключові слова: професійна підготовка, білінгвальне навчання, білінгвальна освіта, концепт, білінгвізм

Анотація

У статті проаналізований концепт білінгвізму з точки зору теорії і методики професійної освіти.  На основі аналізу та характеристики поняття «білінгвізм» було визначено сутність понять «білінгвальне навчання» та «білінгвальна освіта». Під білінгвальною освітою в системі підготовки фахівців у ЗВО пропонуємо розуміти процес підготовки, за якого іноземною мовою викладаються дисципліни блоку професійної та практичної підготовки. Під білінгвальним навчанням у сфері вищої фахової освіти пропонується розуміти взаємопов’язану діяльність викладача і студентів у процесі вивчення окремих дисциплін за фахом засобами іноземної мови, в результаті якої досягається високий рівень компетентностей, що забезпечує високий рівень володіння іноземною мовою та глибоке засвоєння предметного змісту дисциплін циклу професійної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Верещагин Е. М. К характеристике билингвизма эпохи Кирилла и Мефодия // Советское славяноведение. 1966, № 2. С. 61– 65.

Mackey, W. F. A description of bilingualism // Reading in the sociology of language. Ed. J. A. Fishman. The Hague : Mouton, 1979. 144 p.

Певзнер М. Н. Билингвальное образование в контексте мирового опыта (на примере Германии). Великий Новгород : НовГУ, 1999. 96 с.

Радевич-Винницький Я. К. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання : монографія. Київ−Дрогобич : Посвіт, 2011. 592 с.

Ситняківська С. М. Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2012. № 61. С. 121 – 128.

Энциклопедия "Кругосвет". Гуманитарный энциклопедический словарь : В 3 т. Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС : Филол. фак. С.- Петерб. гос. ун-та, 2002. Т. 1: А – Ж. 688 с. URL : http://www.krugosvet.ru.

Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). Москва : Изд. МГУ, 1969. С. 11 – 89.

Короткий тлумачний словник української мови. За редакцією Д. Г. Гринчишина. Укладачі: Д. Г. Гринчишин, В. Л. Карпова, Л. М. Полюга та інш. Київ : Вид. центр "Просвіта", 2010. С. 46.

Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1, Ленинград : ЛГУ, 1968. 361 с.

Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. Москва : Наука, 1997. 382 с.

Baker C. Key Foundations of Bilingual Education and Bilingualism: 5th Edition // Multilingual Matters, 2011. P. 412 – 416.

Edwards J. Language and Identity: An introduction// Cambridge University Press, 2009. 314 p.

Сафонова В. В. Задачи, проблемы и перспективы развития билингвальных образовательных программ в России // Опыт билингвального образования средствами родного и иностранного языков в России : сб. статей. Москва, 1999. С. 15.

Салехова Л. Л. Дидактическая модель билингвального обучения математике в высшей педагогической школе: дис. ... док. пед. наук. Казань, 2007. С. 25.

Мифтахова Н. Ш. Система адаптационного обучения студентов на двуязичной основе в технологическом вузе: дис. ... док. пед. наук. Казань, 2013. 592 с.

Дмитриева И. И. Теория и практика билингвального обучения: учебно-методическое пособие / Дмитриева И. И., Коровина О. С. Великий Нов¬город: НовГу им. Ярослава Мудрого, 2001. С. 12.

Опубліковано
2019-04-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ситняківська, С. (2019). Концепт білінгвізму у категоріальному полі теорії і методики професійної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 282-294. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12511