Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій

  • О. В. Парфьонова
  • Р. Л. Туренко
Ключові слова: самостійна робота, студенти, комп’ютерні технології

Анотація

Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій. Висвітлено основні підходи до визначення сутності цього педагогічного феномену. Представлені переваги використання комп’ютерних технологій в організації самостійної роботи студентів (оптимізація пошуку інформації, вдосконалення мовних навичок, занурення у мовне середовище, створення умов для індивідуальної та групової самостійної роботи). Описано досвід застосування комп’ютерних технологій під час організації самостійної роботи студентів у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Клочко В. П. Формы и методы стимулирования познавательной деятельности студентов в процессе самостоятельной работы / В. П. Клочко // Самостоятельная работа студентов как приоритетная форма учебного процесса : межвед. науч. сб. – Вып. 92. – Киев : Лыбидь, 1992. – С. 36 – 41.

Котковець А. Л. Роль комп’ютерних технологій в індивідуалізації самостійної роботи студентів // X Міжнародної наук.-пр. конф. «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 24 березня 2015 р “. Режим доступу: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1268

Котова А. В. Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів / А. В. Котова, Н. М. Савченко // // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. - 2015. - Вип. 27. - С. 51-58.

Котова А. В. Принципи організації самостійної роботи студентів та вимоги до її проведення / А. В. Котова, Р. Л. Туренко // ScienceRise. Педагогічна освіта. – 2015. – № 10(5). – С. 75–77.

Ломакіна Л. В. Навчання іноземних мов з використанням сучасних інноваційних технологій / Л. В. Ломакіна // Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”, - ХНУ, 2007.- С. 5-11

Чемоданова М. Ф. Інноваційні технологій в навчанні іноземної мови студентів фармаціетичного ВУЗу / М. Ф. Чемоданова, Л.В. Семенова. // С. 95- 99

Шишкіна Н. О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Н. О. Шишкіна. – Х., 2004. – 21 с.

Опубліковано
2019-04-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Парфьонова, О., & Туренко, Р. (2019). Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 242-250. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12507