Структура дослідницької компетентності вчителя

  • Л. Г. Карпова
Ключові слова: вчитель, дослідницька компетентність, мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний, рефлексивний компоненти

Анотація

У статті наведено структуру та розкрито зміст кожного з компонентів дослідницької компетентності вчителя в умовах реалізації дослідницької парадигми розвитку освіти. Виявлено, що до структури дослідницької компетентності вчителя входять мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний та рефлексивний компоненти. За результатами аналізу джерел наукової інформації та власного досвіду визначено зміст кожного з них.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бачієва Л. О Дослідницька компетентність викладача в умовах упровадження інноваційних технологій навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2018. № 56 – 57. С.105–113.

Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Полтава, 2011. 20 с.

Головань М. С., Яценко В. В. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Вип. VII. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 55–62.

Голубь Л. А. Через исследовательскую деятельность – к качеству образовательного результата. Традиции и инновации в образовании. Ижевск : Издательство ИПК и ПРО УР, 2006. С. 9–13.

Горшкова Л. М., Коваль Л. В. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів біологічного профілю. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. 2015. Вип. 27. С. 78–84.

Мацько Д. С. Формування науково-дослідницької компетентності – складової професійної культури майбутніх вчителів іноземної мови як провідна мета національної системи освіти України. Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». 2016. Вип. 20. С. 317–332.

Норкіна О. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів математики засобами інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Умань, 2017. 23 с.

Риндина Ю. В. Становление и развитие исследовательской компетентности будущего учителя : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Новокузнецк, 2012. 24 с.

Сисоєва С. О., Козак Л. В. Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи: навч. посібник. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2016. 155 с.

Шкерина Т. О. Формирование исследовательской компетентности будущих бакалавров педагогов-психологов в ВУЗе : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Красноярск, 2013. 23 с.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
Як цитувати
Карпова, Л. Г. (2019). Структура дослідницької компетентності вчителя. Наукові записки кафедри педагогіки, (44), 131-143. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12498