Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти

  • Р. В. Зозуляк-Случик
Ключові слова: соціальний працівник, соціальна робота, університет, професійно-етична компетентність, професійна етика, форма, метод

Анотація

Схарактеризовано сутність дефініцій «форма» та «метод». Детально проаналізовано різноманітні форми теоретичного та практичного навчання в університетах, що зумовлюють формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи. Розглянуто роль методів стимулювання оволодіння основами професійної етики, формування досвіду професійно-етичної діяльності, діагностування сформованості професійної етики у професійній підготовці фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дроздова І. П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2008. 142 с.

Енциклопедія освіти / [голов. ред. В. Г. Кремень]. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Запорожан З. Є. Семінарські заняття у процесі викладання у вищій школі курсу «Методика викладання природознавства у початкових класах». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць. Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. Вип. VIII. С. 235–241.

Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін : монографія. 2-ге вид., випр. і опов. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 424 с.

Лузан П. Г., Каленський А. А. Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі : навч. посіб. Київ : Логос, 2014. 280 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія. Львів : Піраміда, 2015. 342 с.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Зозуляк-Случик, Р. (2019). Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 106-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12496