Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови

  • І. М. Голопич
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна підготовка, українська мова професійного спрямування, курсанти, навчальний заклад із специфічними умовами навчання

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення й угрупування  компетентностей майбутніх фахівців.  Розкрито суть поняття «компетентності професійного спілкування поліцейських». До засобів української мови віднесено як засоби мовного характеру – лексику, фразеологію, граматику, синтаксис, так і методичні засоби – вправи, складання словників. Проаналізовано освітньо-професійну програму з підготовки поліцейських, у межах дослідження проведено опитування викладачів, курсантів, слухачів заочної форми навчання, зроблено висновки до результатів опитування. Описано вправи з метою формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаренко В. А., Кузьо Л. І. Професійна компетенція поліцейського патрульної служби. Психологічні конструкти позиціонування поліції серед населення : матеріали круглого столу від 24 листопада 2016 р. / за заг. ред. Гуменюк Л. Й., Козирєва М. П. Львів : ЛД УВС, 2016. С. 125 – 132.

Іщенко С. Підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі системи МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2016. 20 с.

GOLTVENYTSKA M. Компетентнісний підхід у викладанні української мови за професійним спрямуванням здобувачам вищої освіти спеціалізації «Промисловий дизайн». PROBLEMY NOWOCZESNEJ EDUKACJI. The problems of modern education / Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Tom VIII Rozwój – Potencjał – Deficyty Development – potential – deficiency. Pod redakcją Edyty SADOWSKIEJ Mateusza DĄSALA. Częstochowa 2018. р. 41 – 47.

Комісаров О. Г. Нові вимоги до ступеневого (багаторівневого) набуття компетенцій випускниками вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання під час вивчення тактико-спеціальних (військово-спеціальних) дисциплін. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. Харків : ХНУВС, 2018. С. 187 – 189.

Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 19-20 квітня 2018р.)./ ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. 236 с.

Концепція «Нової української школи» (2016) [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/52062/. – Назва з екрану.

Крашеніннікова Т. В. Комунікативна компетенція працівника Національної поліції : навч. посіб. Дніпро : Адверта, 2017. 107 с.

Медвідь Ю. І. Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 43. С. 218 – 235.

Новий тлумачний словник української мови. Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. Т. 1. А-К. Київ : Вид-во «АКОНІТ», 2008. 926 с.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань – 26 «Цивільна безпека». Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність». Спеціалізація «Поліцейські». Затверджено Вченою радою ХНУВС. Протокол № 6 від 26.06.2018.

Пугач В. О. Кваліфікація та компетентності в системі підготовки кадрів для Національної поліції. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. Харків : ХНУВС, 2018. С. 29 – 32.

Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації / авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / за ред. В.Г. Кременя. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Голопич, І. (2019). Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 64-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12492