Соціально-інформаційна компетентність журналіста

  • М. А. Альсадун
Ключові слова: журналіст, соціальна компетентність, інформаційна компетентність, соціально-інформаційна компетентність

Анотація

Статтю присвячено пошуку суті поняття соціально-інформаційної компетентності журналістів, яка належить до числа ключових. Аналізуючи кожну зі складових, а саме, соціальну та інформаційну компетентності, автор визначає їх специфіку відносно професійної діяльності цих фахівців. Зроблено висновок, що для журналістів найбільш значимою є саме соціально-інформаційна компетентність, оскільки вона системно охоплює провідні напрями їхньої роботи. Її визначено як інтегративну якість особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. № 5. С. 21 – 28.

Долинина И.Г., Бороненкова Л.С. Современные подходы к опеделению понятия социальная компетентность. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19579 (дата обращения: 20.11.2018).

Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Брянск. гос. пед. ин-т. – Брянск: [б. и.], 2002. 19 с.

Каменская Е.В. Социальная компетентность: соотношение научных теорий. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5383 (дата обращения: 20.11.2018).

Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика : учеб. пособие. Москва : Академ. проект, 2008. 496 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Курбакова Е.В. Структура компетентностного подхода в журналистском образовании. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (2). С. 448 – 451.

Локарєва Г.В. Проблема формування у майбутніх журналістів культури професійного спілкування як ознаки комунікативної компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 30 (83). С. 221 – 228.

Педагогика профессионального образования / под ред. В. А. Сластенина. Москва, 2004. 368 с.

Петрик О. В. Психологічні особливості професійної діяльності. Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації». 2009. Вип.1. С. 138 –143.

Рябічев В. Л. Особливості соціальних медіа. Актуальні питання масової комунікації. Вип. 14. 2013. С. 60 – 64.

Семенов А. Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. Москва : Изд-во МИПКРО, 2000. 126 с.

Смолянинова О. Г., Савельева О. А., Достовалова Е. В. Компетентностный подход в системе высшего образования. Красноярск : Изд-во Сибирск. федеральн. ун-та, 2008. 80 с.

Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория: [Электронный ресурс]. Интернет-журнал «Эйдос». 2005. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm.

Фруктова Я. С. Професійна компетентність фахівців з журналістики та інформації: акмеологічний аспект. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 30.05.2014, м. Київ «Акмеологія – наука ХХІ століття». С. 423 – 433.

Definitionand Selectionof Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paperon Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program. OECD (Draft). [Electronic resource]. Accessmode: http://www.oecd.org/ education/skills-beyond-school/41529556.pdf.

Опубліковано
2019-03-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Альсадун, М. (2019). Соціально-інформаційна компетентність журналіста. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 9-18. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12480