Взаємозв’язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО

  • Г. І. Слозанська
Ключові слова: фахівець із соціальної роботи, модель, модель діяльності, модель професійної підготовки, територіальна громада

Анотація

У статті здійснено аналіз основних підходів до визначення поняття «модель» і «моделювання», поданих у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі; висвітлено тенденції побудови моделей фахівців; схарактеризовано технологію побудови моделі фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді; розкрито структуру та структурні елементи моделі професійної діяльності фахівця та досліджено взаємозв’язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Александров Г. Н., Шарипов Ф. В. Проблемы формирования модели ли-чности специалиста. М.: Знание, 1984. С.69-90.

Алексеев А. П., Васильев Г. Г. Краткий философский словарь. 2004.

Антонова О. Є., Дубасенюк О. А., Семенюк Т. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. 2003.

Анисимов, В. Е., Пантина Н. С. Методологические вопросы разработки модели специалиста. Советская педагогіка. 1977. №5. С.100-108.

Гейзерська Р. А. Модель підготовки магістра економічного профілю. Гу-манізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. Слов’янськ, 2007. Вип. XXXIV. С.22-29.

Горобець С. М. Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів. Ві-сник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2005. № 25, 156-158.

Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці. Україна: аспекти праці. 2003. № 6. С.8-12.

Дубініна О. Професіограма фахівця в галузі програмної інженерії. Педа-гогіка і психологія професійної освіти. 2014. №1. С.94-105.

Зінченко В. О. Тенденції розробки моделі фахівця. Наукові записки кафе-дри педагогіки. 2011. №27. С.80-89.

Жалдак М. І., Рамський Ю. С., Рафальська М. В. Модель системи соці-ально-професійних компетентностей вчителя інформатики. 2009.

Іванова Т. В. Модель педагогічного менеджменту викладача непедаго-гічного профілю. 2011.

Кайдалова Л. Г. Теоретико-практичне обгрунтування моделі фахівця фармацевтичного профілю на основі компететнісного підходу. 2009.

Кашин Д. А. Моделирование как метод познания в современных соци-ально-гуманитарных науках. Вестник Красноярского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки. 2006. №6. С.19-22.

Кащеева А. В. Свойства модели как средства познания в гуманитарной области. Научный діалог. 2017. №8.

Ківалов С. В., Кивалов С. В. Наукові трактовки моделювання як мето-ду дослідження та його застосування для аналізу процесу розвитку систе-ми освіти. 2012.

Кожан Т. О. Компетентнісні засади моделювання діяльності менеджера з персоналу. 2012.

Лебедев С. В. Прогнозирование в модели деятельности специалиста. О методологических и методических принципах построения модели специа-листа высшей квалификации. 1979. С.75-81.

Лєбєдєва С. Ю., Тімченко О. В. Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України: монографія. Харків: ХНАДУ, 2005.

Мірошник О. Л. Моделювання як засіб реалізації педагогічних ідей. Ві-сник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2010. №53. С.176-178.

Отрощенко Л. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини. 2010.

Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентно-сті майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук /Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2008.

Пономарев А. С. Модель специалиста как источник выбора и обосно-вания содержания профессионального образования: текст лекции. Х.: НТУ “ХПІ, 2006. С.56.

Пономарьов О. С., Середа Н. В., Чеботарьов М. К. Моделювання дія-льності фахівця. 2015.

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник–довідник: навч. посіб. К.: Каравела, 2012.

Сигов И. И. Проблемы разработки конкретного содержания моделей специалистов широкого профиля. Научно-методические проблемы разра-ботки конкретного содержания моделей специалистов широкого профи-ля. 1974.

Слозанська Г. Взаємозв’язок професійної підготовки студентів спеціа-льності соціальна робота у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Пе-дагогіка. Соціальна робота. 2016. №2. С.240-243.

Смирнова Е. Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. Изд-во ЛГУ, 1977. 216.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Слозанська, Г. І. (2018). Взаємозв’язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 380-392. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11976