Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу

  • І. В. Синельник
  • Г. С. Алєксєєва
Ключові слова: інформаційна культура, структура інформаційної культури, інформаційне суспільство, інформаційна діяльність, психологічна структура особистості, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

 У статті проаналізовано основні існуючі підходи до виділення структурних компонентів поняття “інформаційна культура особистості”: психологічний, культурологічний та інформологічний. Розглянуто психологічну структури особистості, основні об’єктивні процеси в інформаційному суспільстві та узагальнені процеси інформаційної діяльності особистості. На основі застосування системного підходу до цих трьох визначальних аспектів теоретично обґрунтовано структуру інформаційної культури майбутнього фахівця та змістове наповнення її компонентів в контексті формування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Калиновская Н.А. Организационно-педагогическая система формирова-ния информационной культуры личности библиотечно-информационного специалиста: дис. канд. пед. наук: 05.25.03/ Калиновская Наталия Ана-тольевна.– Казань, 2006.– 265 с.

Елистратова, Н.Н. Основы формирования информационной культуры ку-рсантов высших военных технических учебных заведений средствами му-льтимедиа [Текст] : моногр. - Рязань : РВАИ, 2007. - 101 с.

Шорохова, Т. И. Сущность, структура и компоненты информационной культуры личности обучающегося в условиях дистанционного обучения [Текст] / Т. И. Шорохова// Инновации в образовании. - 2008. - № 9. - С. 37-43.

Формування інформаційної культури особи - пріоритетне завдання сучас-ної освітньої діяльності : сборник / Ю. С. Рамський // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання : До 170-річного ювілею. - Ки-їв: НПУ, 2004.

Романишина О. Я. Інформаційна культура студентів – складова сучасного виховання / О. Я. Романишина // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – No 9. – С. 13‒15.

Антонченко М.А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. СеріяNo2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – No 1(8). – С. 161-166.

Богданова Т.Л. Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : Дис... канд. наук: 13.00.02/ Богданова Т.Л. – Харків, 2007.

Choo C.W. Information Culture and Information Use: An Exploratory Study of Three Organisations/ C.W. Choo, P. Bergeron, B. Deltor, L. Heaton. – Maryland, USA: ASIS&T), 2008. P. 792 – 804.

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Общие основы психологии. — 688 с.

Павлова Ю.А. Психолого-педагогические условия формирования уме-ний и навыков информационной деятельности у студентов // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2008. №1. С.100 – 103.

Тоффлер Э. Шок будущего/ Э. Тоффлер. — М.: Изд-во АСТ, 2003. – 558 с.

Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теории, методология, проблемы. Сост. И.Т. Касавин. – М. : Политиздат, 1990. С. 52 – 69.

Блюменау, Д.И. Проблемы свёртывания научной информации [Текст] / Д.И. Блюменау. - Л.: [б. и.], 1982. - 166 с.

Полункина С. Н. Метод проектов на уроках теории вероятностей и ста-тистики// Муниципальное образование: инновации и эксперимент в обра-зовании. 2011. №3. С.44 – 47.

Нурмеева Н. Р., Чугунова Г. П. Использование информационной обра-зовательной среды в условиях модернизации образования // Вестник Ка-занского технологического университета. 2010. №12. С. 537 – 539.

Смирнова А.С. Трудности преподавания дисциплины «Основы математи-ческой обработки информации» студентами гуманитарных направлений подготовки// Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 377. С. 156 – 158.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Синельник, І. В., & Алєксєєва, Г. С. (2018). Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 365-379. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11975