Порядок формування міжкультурної компетентності в загальній компетентнісній структурі підготовки фахівця в сфері дизайну одягу

  • К. М. Рябчикова
Ключові слова: міжкультурна компетентність, дизайн одягу, труктурно логічна схема, професійні компетентності, логічні структури

Анотація

Визначені основні складові компетентностей для підготовки фахівців в галузі дизайну одягу з точки зору забезпечення виконання інтегральної компетентності. Виділені загально фахові і спеціально фахові компетентності. Наведені напрями складання структурно-логічних схем підготовки для забезпечення основних компетентностей. Доведена доцільність забезпечення міжкультурної компетентності в межах структури фахових компетентностей. Виділені логічні схеми формування міжкультурної компетентності у вигляді паралельної структури послідовної паралельної індивідуальної і комбінованої, що об’єднує основні риси інших.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Koester, J., Lustig, M.W. Intercultural communication competence: Theory, measurement, and application International Journal of Intercultural Relations 48, p. 20-21, 2015.

Hong, J.-Y. A research for intelligence as intercultural competence Advanced Science Letters 2017.-23(10).- p. 9899-9902.

Melissa McMullen Intercultural design competence: A guide for graphic de-signers working across cultural boundaries International Journal of Visual De-sign 2016. - 10(3), - p. 19-30.

Божко Н. М. Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ / Н. М. Божко // Педагогіка формування творчої особис-тості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 30. - С. 513-518.

Морська Л. І.Міжкультурна комунікативна компетентність: навчальні ас-пекти / Л. І. Морська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2012. - № 5. - С. 63-69.

Бакум З. П.Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу/ З. П. Бакум, Л. В. Саприкіна //Наукові запис-ки Тернопільського національного педагогічного університету імені Во-лодимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2014. - № 1. - С. 44-49.

Лілія Саприкіна Експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу Педагогічний дискурс, випуск 17, 2014 c. 158-164

Саприкіна Л. В. Зміст професійної компетентності майбут-ніх дизайнерів одягу[Електронний ресурс] / Л. В. Саприкіна // Сучасні ін-формаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фа-хівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2012. - Вип. 32. - С. 419-423.

Пащенко О. О. Специфічні особливості художньо-творчих здібностей майбутніхдизайнерів одягу до проектної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Пащенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. - 2015. - Вип. 17. - С. 86-89.

Зимогляд Н. С. Процедурні моделі змісту навчання проектуванню швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу [Електронний ресурс] / Н. С. Зимогляд //Новий Колегiум. - 2012. - № 3. - С. 61-67.

Продан І. В. Тенденції та особливості розвитку підготовки майбут-ніх дизайнерів одягу у закордонних та вітчизняних ВНЗ [Електронний ре-сурс] / І. В. Продан // Науковий вісник Миколаївського державного уніве-рситету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2011. - Вип. 1.32. - С. 78-82.

Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та європейських вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / К. О. Кисельова // Теорія та практика дизайну. - 2016. - Вип. 9. - С. 97-109.

Наталія Волошинович Особливості перекладу термінів сфери дизайну одягу та моди Актуальні питання іноземної філології. - 2017. - № 6. - С. 24-27.

Колеснікова І. А. Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) [Електронний ресурс] / І. А. Колеснікова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 123-128.

Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union.- 2013. -184 p.

Ryabchykova Kateryna Competency-build approach to the unitizing of vo-cational schools 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). IEEE. 2015. – p. 471-476

Брюханова Н.О. Системна інтеграція діяльнісного, особистісно орієнтова-ного і компетентнісного підходів як засіб проектування системи педагогіч-ної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н. О. Брюханова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2013. - № 38-39. - С. 36-43.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Рябчикова, К. (2018). Порядок формування міжкультурної компетентності в загальній компетентнісній структурі підготовки фахівця в сфері дизайну одягу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 328-342. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11972