Аналіз сутності, структури та функцій освітнього процесу в сучасній педагогічній практиці закладу вищої освіти

  • О. В. Молчанюк
  • О. Б. Борзик
Ключові слова: освітній процес, міжособистісні відносини, суб’єктна взаємодія, навчальне співробітництво, розвиваюче навчання, особистісно орієнтовне навчання

Анотація

У статті проаналізовано сутність, структуру та функції освітнього процесу в сучасній педагогічній практиці закладу вищої освіти. З’ясовано, що процес оновлення змісту освіти є об’єктивним закономірним наслідком еволюції науки в цілому та окремих її галузей у відповідності до темпів науково-технічного прогресу. Сформульовано визначення поняття «освіта» та розкрито мету сучасної освіти. Проведено порівняльний аналіз традиційного, розвиваючого та особистісно орієнтовного типів освітнього процесу. Висвітлено особливості організації освітнього процесу закладу вищої освіти за традиційного, розвиваючого та особистісно орієнтовного навчання. Схарактеризовано переваги та недоліки кожного з типів організації освітнього процесу. Установлено, що, хоча більшість сучасних закладів освіти орієнтовані на традиційне навчання, проте, з’являється все більше  вишів, що при реалізації освітнього процесу орієнтуються на розвиваючий та особистісно орієнтовний типи навчання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бабанский Ю. К. Педагогика : уч. пособ. [под ред. Ю. К. Бабанского] 2-е изд., доп. и перераб. Москва : Просвещение, 1988. 479 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1998. 204 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ. : Либідь, 2003. 344 с.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2009. 684 с.

Вознюк О. В., Левківський М. В., Саух П. Ю. Синергетика освіти : моног-рафія / За ред. проф. П. Ю. Сауха. Київ, 2004. 130 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Акаде-мвидав, 2007. 618 с.

Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. Москва : Знание, 1980. 96 с.

Пономарьова Г. Ф. Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Харків: УІПА, 2014. Вип.45. С. 25-36.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Молчанюк, О. В., & Борзик, О. Б. (2018). Аналіз сутності, структури та функцій освітнього процесу в сучасній педагогічній практиці закладу вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 275-289. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11968