Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності

  • Ю. І. Медвідь
Ключові слова: готовність, майбутні офіцери запасу, службово-бойова діяльність, професійна підготовка

Анотація

 За результатом аналізу наукових праць визначено сутність готовності майбутнього офіцера запасу до службово-бойової діяльності – особистісне утворення, яке формується шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу на формування в громадянина готовності до захисту Вітчизни, до проходження військової служби у військових формуваннях й забезпечує узгодження ним знань про зміст і структуру службово-бойової діяльності та вимог цієї діяльності до стану здоров’я та психологічного стану, сформованих компетентностей службово-бойової діяльності зі сформованими та усвідомленими ним в процесі розвитку можливостями та потребами; а також структуру такої готовності за мотиваційною, функціональною та емоційно-вольовою компонентами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Безносюк О. О. Система модульно-рейтингового контролю успішності студентів (на матеріалах підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.О. Безносюк ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 22 с.

Платонов І. В. Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності : автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / І. В. Платонов ; Нац. акад. Прикордон. військ Ук-раїни ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – 17 с.

Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. О. Кубіцький ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 20 с.

Сіцінський А. С. Формування готовності майбутніх офіцерів до профе-сійної діяльності засобами інформаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / А. С. Сіцінський ; Нац. акад. Прикордон. військ Ук-раїни ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2002. – 19 с.

Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіце-рів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. В. Галімов ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2005. – 40 с.

Зорій Я. Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. Б. Зорій ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 20 с.

Матохнюк Л. О. Формування психологічної готовності майбутніх інже-нерів-прикордонників до професійної діяльності: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. О. Матохнюк ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2006. –20 с.

Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у май-бутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Д. Богданюк ; Нац. акад. Держ. прико-рдон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2007. – 20 с.

Уліч В. Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Л. Уліч ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2007. – 20 с.

Недбай М. П. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльнос-ті: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / М. П. Недбай ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельниц., 2008. – 20 с.

Сивохоп Е. М. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. М. Сивохоп ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

Балендр А. В. Формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Балендр ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

Маріонда І. І. Професійно-особистісна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. І. Маріонда ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмель-ницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. О. Старчук ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Ук-раїни ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

Пенькова Н. Є. Психологічна готовність військовослужбовців Націо-нальної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі прове-дення антитерористичної операції: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Н. Є. Пенькова ; Національна академія Національної гвардії України. – Х., 2015. – 12 с.

Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професій-ної діяльності: дис. ... докт. психол. наук : 19.00.01 / С. А. Мул ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2016. – 539 с.

Медвідь М. М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: дис. ... докт. екон. наук : 08.00.07 / М. М. Медвідь ; Національна академія Національної гвардії Ук-раїни. – Х., 2015. – 584 с.

Про військовий обов’язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Артюх, В. М. Забезпечення комплектування Збройних Сил України особовим складом: стан, проблеми та напрями удосконалення [Текст] / В. М. Артюх, І. С. Романченко, Ю. А. Гусак // Наука і оборона. – 2010. – № 1. – С. 13–21.

Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія : у 7 т. Т. 4 : Военна безпека держави і шляхи її за-безпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Гавриш, І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності [Текст] :дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. В. Гавриш; Харківський національний педагогіч-ний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – 542 с.

Великий тлумачний словник української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.

Бевз А. А. Психологічні умови подолання труднощів у педагогічній діяльності викладачем вищого військового навчального закладу : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / А. А. Бевз. – Хмельницький, 2004. – 209 с.

Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоре-тико-методологічний аспект) : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Г. П. Васянович. – К., 1997. – 377 с.

Демченко А. В. Теоретичні засади формування готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах / А. В. Демченко // Гуманітарний вісник. – 2012. – № 28. – С. 61–65.

Карамушка Л. М. Актуальні напрями організаційного розвитку вищих навчальних закладів / Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології. – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна пси-хологія. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, – 2009. – Ч. 23. – Т. 1. – С. 3–9.

Касярум К. Реалізація персоніфікованого підходу до формування ко-мунікативної компетенції майбутнього викладача / К. Касярум // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань, 2012. – Ч. 3. – С. 109–116.

Кловак Г. Т. Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах Укра-їни (к. XIX–XX ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Г. Т. Кловак. – К., 2005. – 40 с.

Кондрашова Л. Компетентностно-креативный подход к организации обучения в высшей школе / Л. Кондрашова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань, 2011. – Ч. 2. – С. 178–184.

Лазарєв М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту зага-льноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. І. Лазарєв. – Х., 2004. – 37 с.

Максименко С. Д. Фахівця потрібно моделювати (наукові основи гото-вності випускника педвузу до педагогічної діяльності) / С. Д. Максименко, О. М. Пелех // Рідна школа. – 1994. – № 3–4. – С. 6–10.

Мойсенюк Н. Є. Педагогіка. навч. посіб. / Н. Є. Мойсенюк. – 5-те вид., допов. і перероб. – К., 2007. – 656 с.

Москальов М. В. Психологічні умови підготовки майбутніх менедже-рів до управління змінами в організації : дис. … канд. психол. наук / М. В. Москальов. – К., 2009. – 280 с.

Нєпєіна Г. В. Формування готовності студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності / Г. В. Нєпєіна // Педа-гогіка. – 2011. – № 161. – С. 29.

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 272 с.

Ягупов, В. В. Педагогіка : [навч. посіб. для студ.] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.

Павлов Я. В. Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти : дис. … кандидата педаг. наук : спец. 13.00.04 «Теopiя i метoдика професійної oсвiти» / Я. В. Пав-лов ; Національна академія Національної гвардії України. – Х., 201

Опубліковано
2018-12-06
Як цитувати
Медвідь, Ю. (2018). Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 217-234. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11964