Готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів

  • О. О. Ільїна
Ключові слова: готовність, професійна готовність, структурні компоненти, майбутні учителі початкових класів

Анотація

У статті мова йдеться про готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів. Розкрито зміст понять «готовність», «готовність до праці». Визначені основні компоненти готовності до педагогічної діяльності. З’ясовано, що готовність вчителя до виховання культури гендерних відносин має комплексний характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві / мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 11 – 13 грудня 2003 р.) / Лемківський К. М. (відп. ред.) – К.: ПЦ Фоліант, 2003. – 300 с.

Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к де-ятельности / К. М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 365 с.

Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности /М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 174 с.

Капська А.Й. Педагогіка живого слова : навч.-метод. посібник /А.Й. Капська. – К. : ІЗМН, 1997. – 304 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пе-рспективи: бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С, 2004. – 112 с.

Кравець В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посібник. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.

Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. –К. : Знання. – 1989. – 48с.

Наказ МОНУ “Про затвердження Концептуальних засади розвитку педа-гогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір” № 998 від 31.12.2004 р.

Окса М.М. Ґенеза вивчення загально педагогічних дисциплін у вузах Ук-раїни в XX столітті : монографія / Окса М.М. — Мелітополь : МДПУ, 2004. —313 с.

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запрова-дження компетентнісного підходу в українській освіті /О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пе-рспективи: Бібліотека з освітньої політики ; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Cагарда В., Прокопович Ю, Колесник Л. Актуальність гендерної освіти педагога // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип.8. – Ужгород, 2005. –175 с.

Семенець Л.М. Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учи-телів математики // Семенець Л.М. – К.: Освіта України, 2009, 154 с.

Смоляр Л.О. Прогрес та перспективи жіночих і гендерних досліджень в Україні // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. К., 2003. Вип. 36. – с. 9-41

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ільїна, О. (2018). Готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 145-155. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11954