Готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів

  • О. О. Ільїна
Ключові слова: готовність, професійна готовність, структурні компоненти, майбутні учителі початкових класів

Анотація

У статті мова йдеться про готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів. Розкрито зміст понять «готовність», «готовність до праці». Визначені основні компоненти готовності до педагогічної діяльності. З’ясовано, що готовність вчителя до виховання культури гендерних відносин має комплексний характер.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві / мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 11 – 13 грудня 2003 р.) / Лемківський К. М. (відп. ред.) – К.: ПЦ Фоліант, 2003. – 300 с.

Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к де-ятельности / К. М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 365 с.

Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности /М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 174 с.

Капська А.Й. Педагогіка живого слова : навч.-метод. посібник /А.Й. Капська. – К. : ІЗМН, 1997. – 304 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пе-рспективи: бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С, 2004. – 112 с.

Кравець В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посібник. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.

Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. –К. : Знання. – 1989. – 48с.

Наказ МОНУ “Про затвердження Концептуальних засади розвитку педа-гогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір” № 998 від 31.12.2004 р.

Окса М.М. Ґенеза вивчення загально педагогічних дисциплін у вузах Ук-раїни в XX столітті : монографія / Окса М.М. — Мелітополь : МДПУ, 2004. —313 с.

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запрова-дження компетентнісного підходу в українській освіті /О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пе-рспективи: Бібліотека з освітньої політики ; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Cагарда В., Прокопович Ю, Колесник Л. Актуальність гендерної освіти педагога // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип.8. – Ужгород, 2005. –175 с.

Семенець Л.М. Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учи-телів математики // Семенець Л.М. – К.: Освіта України, 2009, 154 с.

Смоляр Л.О. Прогрес та перспективи жіночих і гендерних досліджень в Україні // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. К., 2003. Вип. 36. – с. 9-41

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Ільїна, О. О. (2018). Готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 145-155. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11954