Практична реалізація організаційно-методичної системи виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови

  • В. В. Дьоміна
Ключові слова: білінгвальна культура, учитель іноземної мови, організаційно-методична система, вищий навчальний заклад, професійне виховання, діалог культур

Анотація

У статті розкриваються питання практичної реалізації організаційно-методичної системи виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови у цілісному освітньо-виховного процесі вищого педагогічного навчального закладу, в основу організаціно-методичної системи виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови покладено ідею системного розвитку у студентів  усіх компонентів блінгвальної культури (лінгвокультуролгічних знань, міжкультурної комунікативної компетенції, комунікативних умінь, культуротворчих навичок); за допомогою застосування комплексу методів, форм та засобів педагогічного впливу на особистість, адаптованих до освітнього процесу у вищих педагогічних навчальних закладах, студенти оволодівають певними лінгвістичними та культурологічними знаннями про чинники, що сприяють формуванню в них їх білінгвальної свідомості, лінгвістичних знань, культури мовлення, культури, моральних якостей, естетичного смаку та  активної  життєвої позиції.

Надається програма експериментальної роботи за наступними  напрями:  підвищення професійної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів у сфері професійного виховання  студентів  в контексті діалога культур; реалізація виховного потенціалу навчальних дисциплін;  організація позааудиторної роботи зі студентською молоддю, наповнюючи її морально-етичним, художньо-естетичним, духовним змістом; робота з самовиховання та самовдосконалення студентів.

Доведено, що впровадження організаційно-методичної системи  виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови забезпечує якість освітньо-виховного процесу педагогічного вишу, сприяє  звернення всіх компонентів освіти до людини  як суб'єкта культури, здатної до постійного саморозвитку її професійної культури вчителя-філолога як складного комплексу соціокультурних, лінгвістичних, культурологічних знань, умінь, якостей і здатностей, що забезпечують соціалізацію й культурну інтеграцію особистості у сучасному полікультурному просторі. організаційно-методичної системи  виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови сприяє вихованню білінгвальної культури педагогів і забезпечує соціальну адаптацію та самоствердження особистості майбутнього вчителя іноземної мови в  мультикультурному середовищі сучасного освітнього простору; готує студентів до уміння вести діалог культур з представниками інших націй, розуміючи їх культурно-мовленнєву специфіку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Thus, introduction of the organizationally-methodical system of education of bi-lingual culture for the future teachers of foreign language provides quality of edu-cationally-educator process pedagogical hang, the address of all of the tools of education promotes to the man as subject of culture, apt at permanent self devel-opment her professional culture of teacher-philologist as difficult complex of so-ciocultural, linguistic, culturological knowledge, abilities, qualities and capabili-ties that provide socialization and cultural integration of personality in modern multicultural space. organizationally-methodical system of education of bilingual culture for the future teachers of foreign language assists education of bilingual culture of teachers and provides social adaptation and self-affirmation of person-ality of future teacher of foreign language in the multicultural environment of modern educational space; prepares students to ability to conduct the dialogue of cultures with the representatives of other nations, understanding them in a civi-lized manner-speech specific.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Дьоміна, В. (2018). Практична реалізація організаційно-методичної системи виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 121-135. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11952