Реалізація процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічної практики

  • К. А. Дмитренко
  • І. В. Полякова
Ключові слова: професійна комунікація, готовність, спілкування, пелагічна практика, студенти – майбутні соціальні працівники

Анотація

У статті викладено та проаналізовано теоретичні основи реалізації процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічної практики.

Наведено різні думки як вітчизняних, так і зарубіжних учених, які розв’язували проблеми формування комунікативних умінь, а також значення педагогічної практики в процесі формування професійної готовності працівника.

Доведено, що основну роботу з формування у студентів готовності до професійної комунікації в процесі педагогічної практики складається із проведення: лекційних, семінарських, практичних занять із різних навчальних дисциплін з упровадженням ігрових, активних, інтерактивних методів та вироблення рекомендацій для викладачів, керівників педагогічних практик від кафедри соціальної робота та соціальної педагогіки щодо реалізації процесу формування готовності до професійної комунікації в процесі педагогічної практики у студентів – майбутніх соціальних працівників.

Сформульована думка про те, що головний акцент має бути зроблений на організації професійно-орієнтаційної та індивідуальної роботи. Зокрема, запровадження таких видів практичної роботи щодо вирішення проблемної ситуації в роботі з суб’єктом соціальної взаємодії.

На думку авторів, досить ефективними виявилися такі форми роботи, що впроваджувались у позааудиторний процес, як-то: прес-центр, театральна студія «Форум-театр», об’єднання волонтерів тощо.

Обґрунтовано, що створена авторами система баз практики дозволяє: ураховувати індивідуальні бажання студентів при виборі конкретної установи як бази практики;  для кожного виду практики обирати ті установи, де створені умови, максимально необхідні для виконання інваріантних і варіативних навчально-професійних та комунікативних завдань програми практики;  організовувати проходження практики невеликими групами або навіть індивідуально, що сприяє покращенню якості супервізії.

Зроблений висновок, що у процесі виконання індивідуальних комунікативних завдань та розв’язання задач при проходженні різних видів педагогічних практик студенти повинні не тільки продемонструвати всі ті знання, уміння й навички, сформовані при вивченні різних навчальних дисциплін, а й уміти їх органічно поєднувати зі  знаннями, уміннями й навичками, сформованими при проходженні різних видів педагогічної практики для ефективної професійної комунікації, взаємодії та  спілкування в процесі самонавчання та здійснення аналізу комунікативних умінь, технік тощо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

G. M. Bushueva. Communicative tasks as the means of forming primary schoolchildren’s communicative abilities: abstract, dissertation on candidate of pedag. sciences: 13.00.01 / G. M. Bushueva. – Kaliningrad, 2003. – 19 p.

I. A. Zimnaya. Pedagogical communication as the process of communicative tasks solving / I. A. Zimnaya, V. A. Malakhova, T. S. Putilovskaya, L. A. Kharaeva // Psychological pedagogical problems of interaction between a teacher and students / under the edit. of A. A. Bodaleva, V. Ya. Lyaudes. – М. : ScRI GP APS USSR, 1980. – P. 53 – 65.

V. A. Kan-Kalyk. To a teacher about pedagogical communication / V. A. Kan-Kalyk. – М., 1987. – 191 p.

A. A. Leontiev. Psychology of communication / A. A. Leontiev. – М. : Smysl, 1997. – 365 p.

M. I. Lysyna. Communication, personality and psychic of a child / M. I. Lysyna. – М. : Inst. Of Practical Psychology, Voronezh: Sc. P. A., 1997. – 384 p.

O. M. Poliakova. The place of drama techniques in professional training of fu-ture social workers / O. M. Poliakova // Content innovations in the master’s training of social teachers: monograph / [under the general edit. of : А. А. Sbrueva and O. M. Poliakova]. – Sumy: Publ. House Sum SPU named after A. S. Makarenko, 2013. – P. 191 – 210.

O. M. Poliakova. Drama techniques as the means of professional training of future social workers/ O. M. Poliakova// Bulletin of Zaporizhzhya National University. Series of pedagogical sciences. – Poltava, 2011. – № 2. – P. 168 – 177.

T. S. Putilovskaya. Age peculiarities of solving communicative tasks by stu-dents during pedagogical communication: abstract, dissertation on candidate of psychological sciences: 19.00.07 / T. S. Putilovskaya. – М., 1983. – 16 p.

O. Tiuptya. Communicative competence of a personality / O. Tiuptya // Steps to competence and integration into society: scientific methodical collection – К.: Kontext, 2000. – 336 p.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Дмитренко, К. А., & Полякова, І. В. (2018). Реалізація процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 94-110. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11949