Формування організаційної культури майбутнього корекційного педагога засобами ігрових педагогічних технологій

  • А. В. Яцинік
Ключові слова: гра, структура гри, ігрова технологія, ігрова педагогічна технологія, організаційна культура, структурні компоненти організаційної культури

Анотація

У статті висвітлені питання виникнення та розвитку гри як провідного виду діяльності, дефініції понять «ігрова технологія», «педагогічна технологія», «ігрова педагогічна технологія», здійснено їх порівняльний аналіз, надана характеристика поняття організаційна культура, сформульовані її структурні компоненти, доведена доцільність використання ігрових педагогічних технологій у вищих навчальних закладах під час підготовки майбутніх корекційних педагогів. У процесі аналізу роботи автор доходить висновку, що використання ігрових педагогічних технологій для вирішення конкретних навчальних завдань надає можливість підвищити освітній рівень студентів, а також адаптувати майбутніх корекційних педагогів до особливостей подальшої професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. : В. Т. Бусел. Київ : ВТФ «Перун», 2009. 1736 c.

Галіцина Л. Ігри дорослих : інтерактивні методи навчання / упоряд. Л. Галіцина. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Кічук Н. В. Ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія підготовки фахівців. Наука і освіта. 2005. № 3–4. С. 61–65.

Мачинська Н. І. Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів. Наукові праці. Вип. 146. Т. 158. URL : http://www.chito.in.ua/machinseka-n-i.html. (дата звернення 24.09.2017)

Молочко М. В. Вивчення професійної компетентності вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Управління : Всеукраїнська газета для керівників із дошкільної освіти різних рівнів. № 11 (45), листопад 2014. С. 11–15.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник / за заг. ред. Київ : Вища школа, 1997. 349 с.

Про освіту : закон України: станом на 10 жовтня 2017 року: відповідає офіц. тексту. URL : http://osvita.ua/legislation/law/2231. (дата звернення 24.09.2017)

Селевко Г. К. Игровые технологи. Школьные технологии. 2006. № 4. С. 23–42.

Топчій Г. С. Ігрові педагогічні технології як умова професійного саморозвитку майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2011. 20 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. Київ : Академвидав, 2003. 608 с.

Яцинік А. В. Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. 20 с.
Опубліковано
2018-05-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Яцинік, А. (2018). Формування організаційної культури майбутнього корекційного педагога засобами ігрових педагогічних технологій. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10689