АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ОСОБАМИ З РОЗЛАДАМИ ПСИХІКИ

  • D. V. Zubakha Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9660-1438
Ключові слова: вбивство, розлад психіки, криміналістика, криміналістична характеристика, методика розслідування

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасної криміналістичної характеристики вбивств, вчинених особами з розладами психіки, розгляду її структури та дослідженню основних її елементів. Автор обґрунтовує позицію тісного взаємозв’язку елементів криміналістичної характеристики вбивств, вчинених особами з розладами психіки та встановлює місце цієї своєрідної криміналістичної характеристики у методиці розслідування цієї групи злочинів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

D. V. Zubakha, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Аверьянова Т. Г., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 2000. – 990 с.

Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие. – Харьков: Юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

Бахін В. П., Лук’янчиков Б. Є. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів // Часопис Донецького університету. Вип. 1 (4). – 2000. – С. 39-43.

Салтевский М. В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики: Учебник. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1987. – С. 307-316.

Синчук В. Л. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення: Монографія / За ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Журавля. – Х.: Харків юридичний, 2005. – 288 с.

Селиванов Н. А., Видонов Л. Г. Типовые версии по делам об убийствах: справ. пособ. – Горький : Изд-во прокуратуры Горьк. обл., 1981. – 52 с.

Салтевский М. В. О структуре криминалистической характеристики хулиганства и типичных следственных ситуациях / / Криминалистика и судебная експертиза: Рес. межвед. науч.- метод. сб. – Вып. 25. – К.: Вища школа, 1982. – С. 13-21.

Коновалова В. Е. Убивство: искусство расследования. – Харьков: Факт, 2001. – 311.

Колмаков В. М. Методика расследования дел об убивствах с расчленением трупов. / Дис. канд. юрид. Наук. – Х., 1941. – С. 72.

Борисенко І. В. Криміналістична характеристика вбивств з розчленуванням трупа: способи скоєння та способи приховування // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Наук.-теоретич. журнал. Вип. 2. – 1998. – С. 193-206.

Даньшин М. В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці: Навчальний посібник – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 116 с.

Салтевський М. В. Навчально-довідковий посібник з криміналістики / М. В. Салтевський, В. Г. Лукашевич, В. М. Глібко – Київ: ВІПОЛ, 1994. – 180 с.

Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические аномалии / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Издательство «Спарк», 1998. – 215 с.

Кретчак О. М. Деякі аспекти використання даних психологічного вивчення особи обвинуваченого в розкритті і розслідуванні злочинів // Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. / Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Ін Юре, 2006. – № 1(5), 2006. – С. 73-78.

Нідипова Т. А. Зв’язок психічних та сексуальних розладів із злочинністю: кримінально-правові, кримінологічні аспекти // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 154. Правознавство. – Чернівці: Рута / університет Чернівецький, 2002. – С. 111-114.

Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.] : за ред. В. Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Zubakha, D. V. (2017). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ОСОБАМИ З РОЗЛАДАМИ ПСИХІКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 239-244. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8479
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених