ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • В.Б. Харченко

Анотація

Анотація: У статті розглядається питання визначення підстав кримінальної відповідальності у разі порушення норм нотаріального процесу особами, які уповноважені посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Обґрунтовується необхідність кваліфікації порушення норм нотаріального процесу державними нотаріусами та особами, вказаними у статтях 37, 38 і 40 Закону України «Про нотаріат», як вчинених у зв’язку із здійсненням професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, нотаріальна діяльність, професійна діяльність, пов’язана з наданням публічних послуг, нотаріус.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Коротюк О. В. Кримінально-правова характеристика нотаріуса, як спеціального суб’єкта злочину / О. В. Коротюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 2 (24). – С. 114–118.

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3. Положення про державний нотаріальний архів [Електронний ресурс] : затв. нак. Міністерства юстиції України від 18 травня 2009 року № 870/5 // Верховна Рада України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0443-09

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення [Електронний ресурс] : Закон України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17

5. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D1%80

6. Про нотаріат [Електронний ресурс] : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12

7. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

8. Фрис И. П. Уголовная ответственность нотариуса как лица, предоставляющего публичные услуги по УК Украины / И. П. Фрис // Lega şi Viaţa : Publicaţie ştiinţifico-practica. – 2014. – Nr. 9/2 (273). – P. 180–186.

9. Фріс, Ігор Павлович. Кримінально-правове забезпечення охорони нотаріальної діяльності в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / І. П. Фріс. – Івано-Франківськ, 2015. – 231 с.

10. Шиндель Ю. І. Зловживання повноваженнями на здійснення нотаріальних дій в структурі складу злочину, передбаченого ст. 365-2 КК України / Ю. І. Шиндель // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 3 (67). – С. 390–397.

11. Шиндель Ю. І. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України) : деякі питання кваліфікації / Ю. І. Шиндель // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. – 2012. – № 1034. – С. 234–237.

12. Шиндель Ю. І. Зміст надання публічних послуг у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України / Ю. І. Шиндель // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. – 2013. – № 1082. – С. 173–177.

13. Шиндель, Юлія Ігорівна. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ю. І. Шиндель. – Х., 2014. – 250 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Харченко, В. (2016). ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 120-125. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5704
Номер
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право