РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ ТРУДОВИМ СТАНДАРТАМ

  • Л.В. Кулачок-Тітова
  • О.Є. Стоянова

Анотація

Анотація: У статті виконано порівняльно-правовий аналіз трудового законодавства України та держав-членів ЄС. Розглянуто стан правового регулювання окремих інститутів трудового права – трудового договору, оплати праці, робочого часу, часу відпочинку та трудових спорів. Вказано на невідповідність сучасним ринковим відносинам норм чинного КЗпП України. Відзначено, що в Україні відбувається процес реформування трудового законодавства, та визначено необхідність максимального включення до майбутнього Трудового кодексу України стандартів МОП з перспективою подальшої імплементації норм трудового права ЄС.

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання праці, трудове законодавство, трудовий договір, оплата праці, час відпочинку, трудові спори, медіація.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Проект Трудового кодексу України від 12.11.2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=164623

2. Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество) / И.Я. Киселев. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»совместно с ООО «Журнал «Управление персоналом»,
2003. – 160 с.

3. Величко Д.М. Порівняльна характеристика порядку укладення та зміни трудового договору за законодавством України та держав Європи / Д.М. Величко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали наук.-практ. конф.; м. Харків, 25-27 травня 2006 р. – 506 с.

4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 року № 504/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

5. Завгородня В.М. Правове регулювання часу відпочинку в трудовому праві Європейського союзу та країн-членів / В.М. Завгородня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7897

6. Прилипко С.М. Трудове право України: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х: Вид-во «ФІНН», 2010. – 752 с.

7. Мінімальна заробітна плата (Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/salary/.

8. Закон України № 1165-VII від 27.03.2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/rfc/?law1165

9. Зарубіжний та міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин та соціального захисту населення: колективна моногр. / За ред. С. В. Мельника. – Луганськ: Державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин, 2005. – 179 с.

10. Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 року № 137/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

11. Запара С. І. Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку / С. І. Запара, М. М. Ясинок // Бюлетень Української академії банківської справи. – Суми, 2013. – № 1(8). – С. 73-76.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Кулачок-Тітова, Л., & Стоянова, О. (2016). РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ ТРУДОВИМ СТАНДАРТАМ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 84-88. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5695
Номер
Розділ
Цивільне, господарське та трудове право