Теоретико-правові та компаративні аспекти концепту демократії участі як однієї з політико-правових засад муніципальної влади

Ключові слова: місцеве самоврядування, демократія участі, інформаційні технології, електронна демократія, цифрова демократія, політична участь

Анотація

Вступ. Статтю присвячено дослідженню сутності та особливостей демократії участі як однієї з політико-правових засад здійснення муніципальної влади. Визнання України як соціальної, демократичної та правової держави, а також встановлення євроінтеграційного курсу сприяє удосконаленню правових положень, які присвячені регламентуванню політичної активності громадян та, зокрема, демократії участі. У сучасному світі демократія участі виступає віддзеркаленням практичного позитивного європейського досвіду участі громадян у політико-управлінській сфері життя суспільства на місцевому рівні. Хоча, на перший погляд здається, що демократія участі є проявом виключно політичної активності, натомість, не всі форми громадської активності відносяться до демократії участі, рівнозначно як і демократія участі не обмежується виключно політичною сферою.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Автором вивчені існуючі підходи до тлумачення демократії участі, та надано власне визначення з виокремленням специфічних характеристик, серед яких: 1) залучення громадськості до управління державними та суспільними справами на місцевому рівні; 2) територіальна громада як найменша економічна одиниця демократії участі; 3) законодавчо закріплена процедура реагування органами державної влади на інститути демократії участі; 4) основа демократії участі – безпосередня громадська політична участь; 5) демократія участі є самостійною формою, поряд із прямою та представницькою демократіями. Виокремлено два чинники актуалізації демократії участі: 1) процес децентралізації публічної влади – реформою місцевого самоврядування; та 2) поширення інформаційних технологій та становлення суспільства як постіндустріального. Автором констатовано наступне: 1) на нормативному рівні закріплення демократії участі відсутнє; 2) у науковій літературі поряд з поняттям «демократія участі» зустрічаються також «локальна демократія», «інклюзивна демократія», «партисипативна демократія», які прийнято вважати синонімами; 3) у правовій доктрині відсутнє єдине розуміння поняття «демократія участі», що обумовлено чисельними поглядами вчених стосовно тлумачення даного поняття.

Висновки. Встановлено, що демократією участі є особлива форма демократії, ядром якої виступає безпосередня громадська політична участь громадян на рівні місцевого самоврядування, що сприяє належній реалізації муніципальної публічної влади. Звернено увагу, що під впливом інформаційних технологій (процес інформатизації), демократія участі набуває нового способу реалізації, який трансформується у електронну демократію участі, яка виступає однією зі складових цифрової демократії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Voice of the People 2006: What the World Thinks on Today’s Global Issues. A Gallup International Survey. Montreal: Transcontinental, 2006. 160 p.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 p. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Мішина Н.В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Юридичний журнал «Право України». 2018. № 4. С. 126-138.

Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія ; передмова академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Львів : СПОЛОМ, 2021. 388 с.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 p. № 67-р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/ed20180117#n20 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Masuda I. The Information Society as Post-Industrial Society / I. Masuda. – Washington: World Future Society, 1981. 171 p.

Мєлков Ю.О. Філософія демократії: ідеальний вимір і динаміка розвитку. Наукові праці МАУП. 2017. № 52 (1). С. 64-74.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Дата оновлення: 01.01.2020 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Дата оновлення: 30.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 p. № 976. Дата оновлення: 19.03.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 p. № 996. Дата оновлення: 07.05.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади: Міжнародний документ від 16.11.2009 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_946#Text (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування” URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG02L00A.html (дата звернення: 18.01.2022 р.).

Чабан О.О. Демократія участі як якісний вимір політичної системи. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія „Питання політології”. 2011. № 984. с. 83-89.

Кіндрат Л.Р. Концептуальні засади та сутнісні характеристики демократії участі. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія “Державне управління”. 2017. № 1. С. 13-20.

Посібник з розвитку громад. Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому, регіональному та національному рівнях. За ред. Абрам’юка І. К. 2014. 51 с.

Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія. Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 524 с.

Кияшко Л.О. Психологічні детермінанти політичної участі молоді. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені П. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової. Київ, 2008. Т. ХV, ч. 1. 458 с.

Драшкович А.І. Політична участь громадян у процесі прийняття владних рішень в умовах перехідного суспільствa: дис. … к.п.н. / 23.00.02 – політичні науки / Одеса. 2012. 226 с.

Електронна демократія : навч. посіб. / Н.В. Грицяк, С.Г. Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н.В. Грицяк. К.: НАДУ, 2015. 66 с.

Концепція розвитку електронної демократії в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797-р. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80 (дата звернення: 18.01.2022).
Барбер Б. Сильна демократія: політика учасницького типу. Демократія: Антологія. К.: Смолоскип, 2005. С. 254 - 262.

Про затвердження Концепції цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки: Рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 р. № 1730. URL: https://www.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2019/%E2%84%961730%2026-04-2019.pdf (дата звернення: 18.01.2022р.).

Міхровська М.С. Цифрова деократія в сучасному вимірі. Current Strategies in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference, July 16, 2021. Melbourne, Australia, Primedia elaunch LLC, p. 78. С. 38-44.

Карпенко О., Левченко О., Сакалош С. Партисипативні трансформації на місцевому рівні: електронна та цифрова демократія. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 1 (77). С. 111–115.
Опубліковано
2023-09-16
Цитовано
Як цитувати
Ганжук, О. (2023). Теоретико-правові та компаративні аспекти концепту демократії участі як однієї з політико-правових засад муніципальної влади . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 60-69. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21561