МЕТОДИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО

Ключові слова: метод, методика, засади, закон, прокурор, слідчий, підозрюваний, суддя

Анотація

Вступ. Відповідно до ст.3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права й свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Функціонування конституційного правового механізму забезпечення основних прав і свобод учасників кримінального провадження визначається завданням ефективно забезпечити права і свободи кожного від зловживань і свавілля з боку оперативних підрозділів, слідчого, дізнавача методами прокурорського реагування на підставі процесуального контролю, державних органів та їх посадових осіб, інших носіїв влади.

Короткий зміст результатів дослідження. В статті розглядають методи прокурорського контролю за процесуальною діяльністю слідчого, надаються юридичні конструкції удосконалення методів та методики контролю. Методи прокурорського контролю повинні включати до себе основні положення законності, обґрунтованості, повноти досудового розслідування, встановлення вини підозрюваного та обставин кримінального правопорушення. Метод прокурорської діяльності можна визначити, яка  сукупність теоретично обґрунтованих і емпірично підтверджених методів виконання прокурором функції обвинувачення, встановлення обставин кримінального правопорушення.

Висновки. У статті запропоновано теоретичні аспекти та практичне вирішення виникаючих проблемних питань на основі кримінального процесу України. Метод прокурорського контролю та нагляду у кримінальному судочинстві включає до себе оптимальні прийоми та засоби реалізації повноважень прокурора на стадії досудового розслідування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ярослав Бугайов, Харківська окрема авіаційна ескадрилья ДПСУ

Харківська окрема авіаційна ескадрилья ДПСУ,

вул. Аерофлотська, 16, м. Харків, Україна, 61031

Посилання

Александров А. И. Уголовный процесс России: особенная часть : учебник / А. И. Александров, Н. А. Сидорова, В. З. Лукашевич и др. ; под. ред. В. З. Лукашевича. - Санкт-Петербург : Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. - 704 с.
2. Алейнин Ю. П. Уголовно-процессуальный кодекс Украины / Ю. П. Алейнин. - Одесса : Одисей, 2003. - 334 с.
3. Альперт С. А. О процессуальных функциях прокурора в советском уголовном судопроизводстве / С. А. Альперт // Проблемы соц. законности. - Харьков : Основа, 1982. - Вып. 10. - С. 94-101.
4. Бажанов М. И. Изменение обвинения в судебных стадиях советского уголовного процесса. Советский уголовный процес : учебник / М. И. Бажанов. - Киев : Вища школа, 1983. - 360 с.
5. Берназ В.Д. Алгоритм деятельности следователя на начальном этапе досудебного расследования по УПК Украины / В.Д. Берназ/ Ірпень – 2013. - № 2, - С. 35-41.
6. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: автореф. дис. ... доктор. юрид. наук : 12.00.10 / Т. Б. Вільчик. - Харків : Нац. юрид. університет.2016. - 40 с.
7. Грошевой Ю. М. Кримінальний процес України : підручник / Ю. М. Грошевой, В. М. Хотенець. - Харків : Право, 2000. - 487 с.
8. Гловюк І.В. Кримінально процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України /І.В. Гловюк – Одеса: Юридична література. 2015. – 712с.
9. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств : учебник / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов ; под ред. К. Ф. Гуценко. - Москва : МГУ : Зеркало, 2002. - 300 с.
10. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы / А. Я. Дубинский. – К. 1984. - 213 с.
11. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью.Т.1.Концептуальные основы.-Х:Основа.-1994.—С.122-170
12. Капліна О.В. Кримінальний процес України: підручник / О.В. Капліна, Ю.М. Грошевой, О.В. Шило. – Х. Юрид. університет. 2013. – 820с.
13. Коновалова В.Е. Нравственные основы судопроизводства: состояние и тенденции // В.Е. Коновалова. Вибрані твори. – Х. Апостол. 2012. – 528с.
14. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А. М. Ларин. - Москва : Юрид. лит., 1986. - 260 с.
15. Падалка А.М. Процесуальні гарантії забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Запоріжжя. 2015.
16. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми / В.О. Попелюшко. Автореф. дис. докт. юрид. наук. 12.00.09. – Нац. Ун-т Острозька академія. – Київ. 2009. -38с.
17. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. – 588 с.
18. Старатонов В. М. Криміналістична теорія пізнавальної діяльності / В. М. Стратонов. - Херсон : Вид-во Херсонського державного університету. 2009. - 440 с.
19. Слінько С. В. Теорія та практика реформування досудового розслідування / С. В. Слінько. - Харків : Владимиров, 2011. - 280 с.
20. Толочко А. Н. Судебный приговор и его мотивировка / А. Н. Толочко. - Киев, 1991. - 90 с.
21. Шепітько В. Ю. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – [2-ге вид.]. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
Опубліковано
2021-10-06
Цитовано
Як цитувати
Бугайов, Я. (2021). МЕТОДИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 80-85. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-11
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д