УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ТА УНІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • Інна Сингаївська Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського http://orcid.org/0000-0002-2358-1536
Ключові слова: універсалізація, уніфікація, кримінальне законодавство, проєкт Кримінального кодексу, універсальні поняття, наскрізні поняття

Анотація

В умовах глобалізації суспільних процесів орієнтири розвитку правових систем, зокрема, і кримінально-правової системи, трансформуються від процесів необмеженої диференціації та внутрішньодержавного «правового ізоляціонізму» до тенденції уніфікації та універсалізації права. У сформованій Концепції реформування кримінального законодавства України акцентовано увагу, що нове кримінальне законодавство має бути побудоване на єдиних вихідних засадах, з використанням сучасних досягнень законодавчої техніки, що, зокрема, дозволить уніфікувати термінологію. Фактично відповідний підхід визначає вектор кримінально-правової політики держави, що спрямований на уніфікацію кримінального законодавства, однак не виключається доцільність обґрунтованої диференціації. Мета статті з’ясувати значення та вплив універсалізації права та уніфікації кримінального законодавства визначити їх процеси реалізації у кримінальному праві, також з урахуванням аналізу положень проєкту Кримінального кодексу.

У  теорії права універсалізація права визначається як прояв правової глобалізації, що зумовлює визнання основних правових цінностей, універсалізацію юридичної мови, а також правових норм, створення універсальних правових засобів та інструментів. Взаємодія і взаємопроникнення різних правових положень між правовою системою України та іншими правовими системами національного і міжнародного рівнів, що веде до універсалізації українського права. У доктрині кримінального права уніфікація кримінального законодавства уніфікацію в кримінальному праві як процес, який забезпечує єдине правове регулювання подібних (однорідних) або співпадаючих (тотожних) суспільних відносин щодо злочинного і караного, що здійснюється законодавцем у процесі створення або вдосконалення кримінально-правових норм, їх елементів та інших структурних складових галузі кримінального права. Уніфікація кримінального законодавства бажаний процес,  враховуючи необхідність чіткого визначення змісту кримінально-правових заборон, визначення меж кримінально-правового регулювання та виключення випадків різнотлумачення одного й того ж поняття. На підставі визначених процесів універсалізації та уніфікації проілюстровано вплив процесів на зміст кримінального законодавства.

Враховуючи те що, застосування матеріального кримінального права має кінцеву мету – відновлення соціально справедливості, що відображається у визначенні співрозмірного покарання чи інших заходів кримінально-правового регулювання. Вважаємо, що результативність кримінально-правового регулювання, досягається за умови несуперечливості кримінально-правових приписів та актів застосування кримінально-правових норм в уніфікованому (об’єднаному, узгодженому) масиві правозастосовної практики.

Сучасні виклики процесів реформування кримінального законодавства, судової системи України, тенденції розвитку правової системи в умовах глобалізації суспільних відносин  та зважаючи на потребу подолання колізій, неузгодженостей, суперечливих положень кримінального законодавства, надають підстави вважати, що універсалізація та уніфікація кримінального законодавства виправдано визначена пріоритетним завданням у процесі законотворення з метою уніфікації правозастосовної практики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Інна Сингаївська, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент публічного та приватного права,

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, syngaevskaya5@gmail.com

Посилання

1. Баулін Ю.В. Кримінально-правове регулювання: основні проблеми. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/27/baulin-yu-v-kryminalno-pravove-regulyuvannyab-osnovni-problemy.pdf
2. Житний О.О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз) : монографія. Харківсткий національний університет внутрішніх справ. Х., 2013. 376 с.
3. Загиней З.А. Герменевтика кримінального закону України: дис….д-ра юрид.наук: 12.00.08. Київ, 2016. 636 с.
4. Іванченко О.М. Методологічні засади універсалізації національного права URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5298/Ivanchenko%20O.%20M.%20Metodologichni%20zasady%20universalizacii%27%20nacional%27nogo%20prava.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією: Конвенція ради Європи від 27.01.1999 № ETS173 URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_101
6. Кругликов Л., Смирнова Л. Унификация в уголовном праве. «Юридический центр Пресс», 2008. 181 с.
7. Навроцький В.О. Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України. URL : newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/21/v-navrotskyj-naskrizni-ta-vidosobleni-ponyattya-kryminalnogo-prava-ukrayiny.pdf
8. Національна стратегія наближення (апроксимація) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/draft_NAS_FEB2015.pdf
9. Орловська Н.А. До питання про вади понятійного апарату в проєкті Кримінального кодексу України. Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Хар- ків : Право, 2021. С. 63-65
10. Панов М.І. Глобалізаційні процеси та їх вплив на стан і розвиток кримінального права. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. С.18-25
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: пояснювальна записка до проекту Закону України від 15.04.2013. Режим доступу: URL:w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46598
12. Проєкт Концепції реформування кримінального законодавства URL:file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/2020/povnyj-tekst-kontseptsiyi-reformuvannya-kk-ukrayiny%20(1).pdf
13. Стрельцов Є.Л. Універсальні визначення у кримінальному праві: додаткові аргументи. Вісник асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). с.295-299
14. Хаустова М.Г. Тенденції універсалізації та уніфікації права як один із напрямків впливу глобалізації на національну правову систему URL:http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/63692/59190
15. Хилюта В.В. Философия глобализации уголовного права Российский журнал правовых исследований. Российский журнал правовых исследований Том 6, № 2 (19) 2019. URL: doi: https://doi.org/10.17816/RJLS18486
16. Criminal Code of the Republic of Finland. URL: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L25
17. Criminal Code of the Republic of Hungary. URL: http://njt.hu/translated/doc/J2012T0100P_20200331_FIN.PDF
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Сингаївська, І. (2021). УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ТА УНІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 66-72. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-09
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право