КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА У СТАТТІ 38 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • Олександр Храмцов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0137-2626
Ключові слова: кримінальне насильство; обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння; затримання особи; кримінальне правопорушення; сильне душевне хвилювання; суспільно небезпечне посягання; вбивство; тяжкі тілесні ушкодження; умисел.

Анотація

В статті дається кримінально-правова характеристика насильства як категорії Загальної частини законодавства України про кримінальну відповідальність. В роботі наводиться авторське визначення поняття кримінального насильства. Наголошується на тому, що останнє характеризує обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. На думку автора, значення насильства в цих обставинах полягає в наступному: характеризує фактичну та юридичну підставу обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння; застосовування до особи насильницьких дій є підставою до «необмеженого» використання сили для захисту; в окремих випадках надмірне застосування сили призводить до притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Особлива увага приділена кримінально-правовій характеристиці насильства в ст. 38 КК України. Зазначається, що останнє характеризує правову підставу кримінально-правового затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і визначає правомірність такого затримання. Обґрунтовано зазначається, що правовою підставою для затримання має виступати саме суспільно небезпечне посягання, а не кримінальне правопорушення. Такий підхід дозволить застосовувати відповідну кримінально-правову норму на випадки вчинення таких дій особами, які не мають ознак суб’єкта кримінального правопорушення (не досягли віку кримінальної відповідальності чи неосудні).

Визначається, що правовою підставою затримання виступає вчинення любого суспільно небезпечного діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення. Такі висновки робляться через системний аналіз діючого законодавства України про кримінальну відповідальність.

Автором аргументовано доводиться хибність позиції щодо встановлення в законі вичерпного переліку кримінальних правопорушень, у разі вчинення яких можливе кримінально-правове затримання. На його думку, це можливо у випадку вчинення будь-якого кримінального правопорушення. На підставі аналізу теоретичних розвідок у відповідному напрямку та практики застосування законодавства про кримінальну відповідальність робиться обґрунтований висновок про те, що вбивство при перевищенні меж затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення може бути вчинено як з прямим, так і з непрямим умислом.

Наголошується на тому, що положення статті 36 КК України про урахування стану сильного душевного хвилювання при кваліфікації дій особи повинні бути поширені і на випадки правомірного затримання особою, відносно якої вчинено кримінальне правопорушення.

В статті надається авторська редакція ч. 3 ст. 38 законодавства України про кримінальну відповідальність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Олександр Храмцов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри кримінально-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

1. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. Харьков: Основа, 1991. 360 с.
2. Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны: монография. Москва: Юридическая литература, 1969. 191 с.
3. Ткаченко В.И. Ответственность за вред, причиненный при задержании преступника. Социалистическая законность.1970. № 8. С. 39-40.
4. Блинська С.В. Кримінально-правова природа затримання особи, яка вчинила злочин, як обставини, що виключає злочинність діяння: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 197 с.
5. Подкорытова Л.Н. Задержание лиц, совершивших преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1999. 175 с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько [та ін.]. Київ: Правові джерела, 2002. 432 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.О. Беньківський [та ін.]. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 506 с.
8. Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании: учебное пособие. Киев: КВШ МВД СССР, 1984. 72 с.
9. Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника: монография. Минск: Изд-во БелГУ, 1974. 112 с.
10. Якубович М.И. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния: монография. Москва: Академия МВД СССР, 1979. 64 с.
11. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про необхідну оборону». Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції. Харків: Одіссей, 2012. 432 с.
12. Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1998. 260 с.
13. Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа: монография. Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, Знание. 2000. 279 с.
14. Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 483 с.
15. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 410 с.
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Храмцов, О. (2021). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА У СТАТТІ 38 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 73-79. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-10
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право