СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Катерина Садирівна Мірзабекова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7858-9116
Ключові слова: суд присяжних, правосуддя, суд, кримінальне провадження, реформи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу інституту суду присяжних в Україні. Одним із основних завдань статті є вивчення порядку розгляду кримінального провадження судом присяжних, який встановлено законодавством Україні, а також визначення недоліків існуючої моделі та розгляд запропонованих змін. Актуальність даного дослідження полягає насамперед в тому, що інститут суду присяжних залишився одним із небагатьох інститутів, які не зазнали реформ та перегляду за час свого існування, хоча в цьому є об'єктивна потреба. На думку автора, основною проблемою існуючої моделі даного інституту є застаріле регулювання та її неефективність. Крім того, наразі використання можливостей суду присяжних надто обмежене.

Автором вивчені існуючі в світі моделі суду присяжних, встановлено модель, яку використовують в Україні, детально проаналізовано порядок затвердження списків громадян - потенційних присяжних та їх відбору для здійснення провадження, права та обов'язки присяжних, існуючі обмеження, порядок здійснення судом присяжних правосуддя. Водночас розглянуті недоліки існуючої системи, виявлені основні проблеми, запропоновані шляхи їх вирішення. Запропоновано системний підхід щодо впровадження змін у порядок підготовки та відбору присяжних, їх відповідальності, а також в систему діяльності самого інституту. Проаналізовано законопроекти щодо внесення змін до існуючої системи.

Доводиться, що сучасна система суду присяжних дійсно потребує реформування. Водночас зауважено, що звичайне копіювання зарубіжного досвіду та  законодавства, яке не адаптоване під українські реалії, матиме негативний ефект. Більш того, окрім нормативних вдосконалень, необхідно звернути увагу на побудову позитивного іміджу даного інституту та залучення якомога більшої кількості громадян до реалізації функцій суду присяжних в тому числі шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій для активних громадян.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Катерина Садирівна Мірзабекова, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4,

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (редакція від 01.01.2020р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 01.07.2020)
2. Солодков А.А. Сучасні світові моделі суду присяжних. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. №10-2 том 2. С. 133-135
3. Грубінко А.В., Ярчук Н.М. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. №1. С. 11-15
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI (редакція від 03.07.2020) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 01.07.2020)
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (редакція від 16.07.2020) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 01.07.2020)
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII (редакція від 20.06.2020р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення 01.07.2020)
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя: проект Закону України від 16.01.2020 № 2710-1 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67835 (дата звернення 01.07.2020)
8. Про суд присяжних: проект Закону України від 12.07.2020 № 3843 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69465 (дата звернення 20.07.2020)
9. Карпенко М.І., Бандурович А.В. Суд присяжних в Україні. Юридична наука. Кримінальне процесуальне право. 2013. №6. С. 53-59
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Мірзабекова, К. С. (2021). СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 86-91. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-12
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д