РОЛЬ І МІСЦЕ АДВОКАТУРИ У ДЕРЖАВІ

  • Гліб Сергійович Рибалко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9690-6082
Ключові слова: Адвокатура, правосуддя, професійна правнича допомога, судова система, органи державної влади, незалежність адвокатури, захист прав і свобод людини й громадянина.

Анотація

Вступ. Стаття присвячена питанню щодо визначення ролі і місцю адвокатури у державі. Актуальність цього питання стала наслідком прийняття в червні 2016 року Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII.

Короткий зміст основних результатів дослідження. У відповідності до якого Конституцію України було доповнено статтею 131-2 яка передбачає, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, і виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, за винятком окремих випадків. Таким чином адвокатуру, разом із прокуратурою було включено до системи органів правосуддя. Відповідно, адвокатура стає одним з ключових елементів системи правосуддя в Україні, адже найважливішою конституційною функцією адвокатури є забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення та представництво фізичних та юридичних осіб в суді. Делегуючи відповідну функцію інституту адвокатури, держава повинна забезпечити високий рівень надання адвокатами професійної правничої допомоги, що, в свою чергу, має значний вплив на якість здійснення правосуддя та реалізацію права на справедливий суд. У той же час, Конституцією України передбачається незалежність органів адвокатури, а діючий Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» взагалі вказує на те, що адвокатура України це недержавний самоврядний інститут.

Висновки. Українська адвокатура ‒ це професійне громадське об’єднання. Національна асоціація адвокатури України визнається недержавною некомерційною професійною організацією. У свою чергу адвокатура наділена публічно-правовими функціями, а включення до системи публічної влади недержавних суб’єктів покликано створити ефективний механізм контролю з боку суспільства за діяльністю держави.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вільчик Т.Б. Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян / Т.Б. Вільчик //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2014 № 10-1 том 1. С. 62-65.

Антошкіна В.К., Картамишева О.Є., Седих К. А. Адвокатура України : навч. посіб. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 155 c.

Воробьёв А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Теория адвокатуры. М.: Грань, 2002. 496 с.

Пашин C. Государство и гражданское общество, или Игра в орлянку. Индекс/Досье на цензуру. 2001. No 16. URL: http://www.index.org.ru/journal/16/pashin.html

Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь» / Г.М. Резник // Адвокат. - 2007. - № 4.

Бойков А.Д. Адвокатам подрезали крылья / А.Д. Бойков, Г.Б. Мирзоев // Адвокатские вести. - 2005. - № 5.

Коваль К. «Ручна» адвокатура не потрібна нікому» / К. Коваль [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lawyersunion.org. иа/?р=4914.

Козьміних А. В. Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського су- спільства: автореф. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.02. Одеса, 2008. 18 с.

Висновок КРЄС No (2013) 16 про відносини між суддями та адвокатами [Електронний ресурс] // Судова влада України. – Режим доступу : https://court.gov.ua/userfiles/KRES%- 20Vusnovok.pdf.

The case for drafting a European convention on the profession of lawyer. Committee on Legal Affairs and Human Rights. Doc. 14453. [Eleсtronic resource]. – Access mode : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24296〈=en.

Прилуцький С.В. Адвокатура як незалежний інститут громадянського суспільства в конституційному механізмі правосуддя України / С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства № 3., 2017 с. 174-183.

Козьміних А.В Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці / А.В. Козьміних // Актуальні проблеми політики : зб. наук, праць / ОНЮА. - Одеса : Фенікс, 2009. - Вип. 36. - С. 228-235.

Завальний М.В. Адвокатура в системі недежрваних суб’єктів правоохорони України //Форум права: ектрон. наук. фахове вид. 2017. No 3. С. 47–52. URL: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2017_3_10.pdf

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Рибалко, Г. (2020). РОЛЬ І МІСЦЕ АДВОКАТУРИ У ДЕРЖАВІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 141-146. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-16