ПРАВА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Валентина Михайлівна Шамраєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7140-3742
Ключові слова: права людини, ООН, Міжнародний біль про права, баланс прав та інтересів особи, реалізація прав людини

Анотація

Вступ. На сучасному етапі розвитку світового політичного процесу однією з головних проблем виявилося забезпечення ефективної дії механізмів захисту прав людини, як на національному так і на міжнародному рівнях. Головним покликанням юридичної науки у цій сфері стає надання експертних оцінок проблемних питань та науково розроблених рекомендацій щодо удосконалення механізмів захисту прав людини у сучасних міжнародних відносинах і особливо у кризових ситуаціях, що стали майже перманентними у житті світового співтовариства. Метою даної публікації стала реалізація ретроспективного аналізу еволюції розвитку правового закріплення прав людини на міжнародному рівні та тернових проблем у цій сфері.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Таким чином у даній публікації розглянуто основні етапи становлення права прав людини, виокремлені основні проблеми розвитку, окреслено місце прав люди у сучасних міжнародних відносинах та подано основну характеристику викликам, що стоять перед державами у процесі реалізації співробітництва у сфері забезпечення прав людини.

Пошук специфіки прав людини і виявлення механізмів їх формування представляють окрему проблему для правознавців. Важливим в контексті сучасної реальності представляється юридичний аспект закріплення прав людини в міжнародних нормативно-правових документах. Саме за допомогою розкриття даного питання можливо виокремити основні етапи еволюції закріплення прав людини у міжнародному праві.

Висновки. Розвиток міжнародно-правового закріплення прав людини значно вплинув на еволюцію міжнародного права в цілому. Під впливом цих процесів національний суверенітет, як базовий принцип міжнародного права почав набувати нових обрисів, особа набула багато рис міжнародної правосуб’єктності. Завдячуючи недержавному нормотворенню сфера закріплення і захисту прав людини має тенденцію до саморозвитку і постійної адаптації до мінливих потреб розвитку суспільства у соціальній та моральній сферах. Права людини є феноменом культури, що відображає систему ціннісних орієнтацій особи, вкоріненої в конкретній історичній епосі і залежить від ідеології світового правового співтовариства. Проблема прав людини, їх захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз вимагає негайного вирішення, обумовлюючи пріоритетність розгляду правових проблем серед широкого спектру глобальних проблем людства. В той же час необхідно підкреслити, що демократичний розвиток сучасного суспільства та права людини нерозривно пов’язані. Цей зв’язок передбачає також, що права людини мають бути визнані законними у результаті демократичних процедур, але поза рамками національних правових систем знаходиться моральне обґрунтування, необхідне для того, щоб переконати суб’єктів міжнародного права, що кожна людина навіть поза рамками національної правової системи має користуватися всіма гарантованими правами та свободами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Американская конвенция о правах человека 22 ноября 1969 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 2559460/.

Аннан Кофи А. «Мы, народы». Роль Организации Объединенных Наций в XXI веке. / Кофи Аннан. - М. : Информациология, 2000. - 130 с.

Африканская Хартия прав человека и народов 26 июня 1981 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.memo.ru/prawo/reg/afrika.htm.

Бороздина Я.А. Классификация прав и свобод человека / Я.А. Бороздина //Международное публичное и частное право. - 2007. - № 6. – С. 29-37/

Всеобщая декларация прав человека. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/ declarations/ declhr.shtml.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml.

Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына - М., 2006. – 300 с.

Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/events/pastevents/largerfreedom.shtml

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.echr.ru/ documents/doc/2440800/2440800-001.htm.

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник. Под. ред. Л.М. Энтина 3-е изд. М.: Норма. 2011. 780 с.

Ивентьев С.И. Духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина. – Казань: ТИСБИ, 1999. 2 сентября. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://iventev.narod.ru/.

Итоговый документ Всемирного саммита 16 сентября 2005 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ outcome2005.shtml (дата обращения: 10.11.2016).

Казинян А.Г. Хартия основных прав Европейского Союза. /А.Г. Казинян // Московский журнал международного права. - 2003. №1 (49). - С.70-93.

Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. / А.Карташкин . - М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.

Кожевников К.К. Демократия и международное право: иллюзия и реальность. / К.К. Кожевников - М. : Юрист, 2014. - 150 с.

Кокошин А.А. Феномен глобализации и интересы национальной безопасности /Кокошин // Внешняя политика и безопасность национальной России. 1991–2002 / сост. Т.А. Шаклеина : в 4 т. - М., 2002. Т. 1. – С. 120-129.

Лазарев В.В. Общая теория права и государства. / В.В. Лазарева –М.: Юристъ. 1996. – 244 с.

Международное публичное право : сб. док. / сост. К.А. Бекяшев и др. - М. : Проспект, 2009. - 1200 с.

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol shtml.

Нефедов Б.И. Регулирует ли международное право отношения с участием частных лиц? (Часть 1). / Б.И. Нефедов // Московский журнал международного права. 2017.№ 1 (105). - С. 3-19.

Обсуждение вопроса об ответственность по защите в Генеральной Ассамблее. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинкский Заключительный акт 1 августа 1975 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true.

Резолюция 5 (I). ЭКОСОС от 16 февраля 1946 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ RESOLUTION/ GEN/NR0 /041/ 60 /IMG/ NR004160.pdf ? OpenElement.

Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Кардинальный поворот. / В.Ю Тихоплав, Т,С. Тихоплав – СПб.: ИД «Весь», 2005. – 180 с.

Устав ООН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ ru/ sections/un-charter/chapter-i/index.html.

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 10 декабря 2008 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml.

Ярцев В.В. Мир души. /В. Ярцев – Омск: Книжное издательство. 1994. – 200 с.

Allen K., Parker G. UK lays out plans for repealing and replacing EU laws. - Financial Times. April 19, 2017. [Electronic resource] - Access mode: https://www.ft.com/ content/dee074c0-149f-11e7-80f4-13e067d5072c.

Brunsden J. Hungary PM says refugee policy a threat to “Christian identity”. – Financial Times. [Electronic resource] - Access mode: https://www.ft.com/ content/7ecde2c2-af12-329a-9133-29a7bee08e31.

Brysk A., Stone M. Expanding Human Rights: 21st Century Norms and Governance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2017. - 296 p.

Conférence de press. Discours du Président Guido Raimondi. 26 janvier 2017. Cour européenne des droit de l’homme. [Electronic resource] - Access mode: http://www. echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/events&c=fre.

Conférence de press. Discours du Président Guido Raimondi. 26 janvier 2017. Cour européenne des droit de l’homme. [Electronic resource] - Access mode: http:// www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/events&c=fre.

Costigan R., Stone R. Textbook on Civil liberties & Human Rights. Oxford: Oxford University Press. 2017. – 560 р.

Davis H. Human Rights Law Directions. Oxford: Oxford University Press. 2016. - 584 p.

Hehir A., Murray R.W. Protecting Human Rights in the 21st Century. New York: Routledge. 2017. - 278 p.

Srivastava M. Detentions put Turkey on collision course with European court. Tens of thousands of people arrested since failed coup are still awaiting trial. - Financial Times. [Electronic resource] - Access mode: https://www.ft.com/content/73f5f3aa-10b3-11e7-b030-768954394623.

Warrell H., Kuchler H. UK sets out options on prisoner voting. - Financial Times. [Electronic resource] - Access mode:https://www.ft.com/content/fdd7eefa-3487- 11e2-8986-00144feabdc0.

Yagawick W. Hong Kong and the International Politic of Human Rights // Human rights in Hong Kong. - Hong Kong, 1992. – Р. 145-152.

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шамраєва, В. (2020). ПРАВА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 174-184. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-20