Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту

  • Л.І. Ляшевська

Анотація

Анотація: У статті розглядаються деякі аспекти здійснення самозахисту цивільних прав, підстави, умови відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту. Визначаються особливості способів здійснення учасниками цивільних правовідносин права на самозахист та реалізація, зокрема, таких засобів, як: дії у стані необхідної оборони, дії в умовах крайньої необхідності.

Ключові слова: право на самозахист, правомірні дії, протиправні дії,  відшкодування шкоди, необхідна оборона, крайня необхідність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві / Ч. Азімов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 135-141.

2. Антонюк О. І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Антонюк Олена Ігорівна. – X., 2005. – 21 с.

3. Арабули Д. Д. Самозащита как форма защиты гражданских прав в Гражданском кодексе Российской Федерации / Д. Д. Арабули // Право и образование. – 2010. – № 7. – С. 104-113.

4. Арефьев Г. П. Понятие защиты субъективных прав / Г. П. Арефьев // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. темат. сб. – Калинин : Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1982. – С. 13-21.

5. Баранов В. М. Гражданская самозащита в правозащитной системе государства / В. М. Баранов // Социология и право. – 2011. – № 1 (7). – С. 86-102.

6. Басин Ю. Г. Защита субъективных гражданских прав / Ю. Г. Басин, А. Г. Диденко // Сборник КазГУ. Юридические науки. – Вып. 1. – 1971. – С. 3–11

7. Басин Ю. Г. Оперативные санкции как средство защиты гражданских прав / Басин Ю. Г., Диденко А. Г. // Избранные труды по гражданскому праву. – СПб. : Юрид. центр «Пресс», 2003. – 591 с.

8. Бондар Н. П. Історія становлення та розвитку інституту превентивного захисту цивільних прав / Н. П. Бондар // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 3. – С. 133-139.

9. Волинка К. Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волинка Катерина Григорівна. – К., 2000. – 177 с.

10. Гражданский кодекс РФ : науч.-практ. коммент. Ч. 1 / [Абова Т. Е., Аникина Е. Б., Беляева З. С. и др.]; отв. ред. Абова Т. Е., Кабалкин А. Ю., Мозолин В. П. – М. : БЕК, 1996. – 714 с.

11. Гражданское право : учебник. Ч. 1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : Проспект, 1999. – 632 с.

12. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] / В. П. Грибанов. – Изд. 2-е, стер. – М., 2001. – 179 с. (Классика российской цивилистики).

13. Другова В. А. Неюрисдикційна форма захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://pravoznavec.com.ua/period/article/3923/%C2

14. Ємельянов В. Пределы осуществления гражданских прав / В. Емельянов // Российская юстиция. – 1999. – № 6. – С. 14-15.

15. Зиновьева О. П. Самозащита гражданских прав в законодательстве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. П. Зиновьева. – Ростов н/Д, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1240229.

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / [Егиазаров В. А., Залесский В. В., Клейн Н. И. и др.]; отв. ред. Садиков О. Н. гл. ред. Тихомиров М. Ю. – М. : Юринформ-центр, 1996. – 448 с.

17. Кораблева М. С. Защита гражданских прав: новые аспекты / М. С. Короблева // Актуальные вопросы гражданского права / под ред. М. М. Брагинского. – М. : Статут, 1998. – С. 76-108.

18. Крупка Ю. М. Самозахист як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання / Ю. М. Крупка // Вісник університету «Україна». – 2010. – № 1. – С. 68-71.

19. Новоселов В. Способы защиты прав и свобод, гарантированных Конституцией СССР / В. Новоселов // Советская юстиция. – 1979. – № 18. – С. 7–8.

20. Параниця С. П. Самозахист як самостійне суб’єктивне право особи / С. П. Параниця // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 33-36.

21. Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.0.03 / Підлубна Тетяна Миколаївна. – К., 2009. – 22 с.

22. Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів: монографія / Т. М. Підлубна. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 128 с.

23. Про відшкодування збитків. Дніпровський районний суд м. Києва. Справа № 755/3447/13-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31958559

24. Свердлык Г. А. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав / Свердлык Г. А.,
Страунинг Э. Л. // Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 17-24.

25. Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве [Текст] : учеб. пособие / В. Т. Смирнов, А. А. Собчак. – Л., 1983. – 152 с.

26. Советское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / [Илларионова Т.И., Кириллова М.Я, Красавчиков О.А. и др]; под ред. Красавчиков О. А. – М. : Высш. шк., 1985. – 544 с.

27. Сулейменов М. К. Защита гражданських прав / Сулейменов М. К. // Избранные труды по гражданскому праву / науч. ред. В. С. Ем. – М. : Статут, 2006. – 587 с .

28. Тархов В. А. Советское гражданское право. – Ч. 1 / Тархов В. А. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – 230 с.

29. Троценко Т. Самозащита как способ защиты гражданских прав / Т. Троценко // Закон и право. – 2000. – № 5. – С. 13-15.

30. Цивільне право: підручник: у 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. В. А. Кройтора та Є. О. Мічуріна. – X. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2013. – 814 с.

31. Цивільне право України: підручник: у 2 т. Т. 1 / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

32. Цивільне право. За ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Т. 2. – 2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1992040147973/pravo/pidstavi_umovi_viniknennya_zobovyazannya_vidshkoduvannya_shkodi

33. Эрделевский А. М. Самозащита гражданских
прав / А. М. Эрделевский // Юридический мир. – 1998. –
№ 8. – С. 45–47.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Ляшевська, Л. (2014). Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1235
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених