Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії

  • О.В. Розгон

Анотація

Анотація: У статті аналізуються такі поняття як «сім’я», «члени сім’ї», «родичі», «близькі родичі», «близькі особи», оскільки вони використовуються у різних галузях права: цивільному, кримінальному, житловому тощо, а отже у різних законах і кожен має свою специфіку. У дослідженні розглянуті проблеми, пов’язані з тлумаченням цих категорій у різних законах. Приділена увага й недолікам у законодавчому регулюванні цих категорій.

Ключові слова: родичі, члени сім’ї, сім’я, спорідненість, близькі особи, близькі родичі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. – К.: Ліга 2010. – 577 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://all-books.biz/semeynoe-pravo_uchebnik/stattya-simya.html

2. Бошко В.И. Очерки советского семейного права. Перераб. и доп. д.ю.н., проф. В. Л. Рясенцевым. – К.: Госполитиздат УССР, 1952. – 372 с.

3. Веберс Я.Р. Понятие родства как основания возникновения прав и обязанностей // Вестник МГУ. Серия Право. – 1962. – № 4. – С. 29-37

4. Ворожейкін Е. М. Семейные правоотношения в СССР. – М.: Юридическая литература, 1972. – 336 с.

5. Королев Ю.А. Конституция СССР – правовая основа построения брачно-семейных отношений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 192 с.

6. Маслов В.Ф., Подопригора З.А., Пушкин А.А. Действующее законодательство о браке и семье. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1972. – 212 c.

7. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве. – М.: Юрид. лит., 1977. – 176 c.

8. Тадевосян B.C. Семья и закон. – М.: Знание, 1974. – 80 с.

9. Сімейне право України (у схемах): Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

10. Советское семейное право / Под ред. В.А. Рясенцева. – М.: Юрид. лит., 1982. – 256 c.

11. Шевченко Я.Н. Совершенствование законодательства о браке и семье: Теоретические проблемы соотношения гражданского и семейного законодательства. – К : Наук. думка, 1986. – 168 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Розгон, О. (2014). Поняття «родич», «член сім’ї» та суміжні з ними категорії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1203
Номер
Розділ
Цивільне право, цивільний процес, сімейне та господарське право