ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • T. V. Steshenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-8627-8382
  • M. P. Bondarevych Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: повноваження; делеговані повноваження; місцеві органи публічної влади; розмежування компетенції місцевих органів публічної влади; децентралізація влади

Анотація

у статті проаналізовано проблеми правового регулювання процесу делегування повноважень органів публічної влади в Україні, що обумовлені перехідним статусом українського суспільства. Досліджено роль процесу делегування повноважень у взаємодії місцевих органів публічної влади, формуванні їх компетенції. З’ясовано, що неналежний рівень правової регуляції процесу делегування повноважень місцевими органами публічної влади посилює її централізацію.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

T. V. Steshenko, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент кафедри державного будівництва 
кандидат юридичних наук
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

M. P. Bondarevych, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Студентка господарсько-правового факультету 
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Посилання

Дзыбова С. Г. Институт делегированного законотворчества / С. Г. Дзыбова // Вестник Адыгейского Государственного университета. – 2006. – № 2. – С. 131-134.

Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування»: Закон України від 26 березня 1992 року № 2234-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 28 (14.07.92). – Ст. 387.

Концепція адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України 22 липня 1998 року №810/98 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – С. 32.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97 від 21.05.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua

Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-ХIV від 09.04.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua

Онупрієнко А. М. Делегування державних повноважень місцевим органам влади: світовий досвід / А. М. Онупрієнко // Проблеми законності. – Вип. 102. – Харків: НЮАУ імені Я. Мудрого, 2009. – С. 28–35.

Тарасенко Т. Проблема децентралізації в реформуванні самоврядування в Україні / Т. Тарасенко // Державне самоуправління та місцеве самоврядування, 2014. – Вип. 2(21). – С. 277-286.

Мороз О. Ю.Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії / О. Ю. Мороз // Демократичне врядування. науковий вісник 2008, – Вип. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf

Онупрієнко А. М Делегування державних повноважень місцевим органам влади: проблеми і перспективи / А. М. Онупрієнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст]. – Харків, 2006. – Вип. 12 – С. 179-188.

Гончарук Н. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові й функціональні аспекти / Наталія Гончарук, Леонід Прокопенко // Публічне управління [Текст]. – 2011. – № 1. – С. 32.

Європейська хартія місцевого самоврядування // Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів: Зб. норм. актів. – Харків: Факт, 2000.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Малик Я. До питання про взаємодію органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні / Я. Малик // Ефективність державного управління Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 43 – С. 295-302.

Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні / С.Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 1. – С. 117.

Новак А. О. Порівнльно-правовий аналіз делегування повноваджень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Україні і ЄС / А. О. Новак // Теорія і практика правознавства – електрон. наукове фахове видання, 2014. – Вип. 2(6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/

Опубліковано
2018-12-04
Цитовано
Як цитувати
Steshenko, T. V., & Bondarevych, M. P. (2018). ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 80-83. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11861
Номер
Розділ
Конституційне право України та зарубіжних країн