ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

  • T. Ye. Koliahina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4145-7862
Ключові слова: соціальна обумовленість, соціальні фактори, кримінально-правова заборона, захисник

Анотація

у статті розглянуто соціальне підґрунтя кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 Кримінального кодексу України). Наголошено на ефективності додержання науково обґрунтованих принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь, що посягають на охорону суспільних відносин, що забезпечують дотримання при здійсненні правосуддя конституційного принципу права на захист у формі правомірної діяльності захисника під час здійснення цієї діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

T. Ye. Koliahina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Коржанский Н.Й. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н.Й. Коржанский. – М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1980. – 248 с.

Борисов В.И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины: Автореф. дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / В.И. Борисов. – Х., 1993. – 34 с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: [курс лекцій] / В.О. Навроцький. – К.: Знання, 2000. – 771 с.

Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм / П.С. Тоболкин. – Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1983. – 166 с.

Гулиева Н.Б. Социально-криминологическая обусловленность норм, характеризующих преступления против чести, достоинства и репутации / Н.Б. Гулиева // Вестник Омского университета. – 2015. – № 4(45). – С. 151-155.

Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе / С.С. Алексеев. – М. Юрид. Литература, 1971. – 223 c.

Борисов В.І. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів / В.І. Борисов, О.О. Пащенко // Вісник АПН України. – 2005. – С. 179-190.

Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики: дис. … д-ра юдир. наук:12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / В.К. Матвійчук. – К., 2008. – 511с.

Костенко О.М., Нагребельний В.П. Правосуддя – основа правової і демократичної держави. // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2007. – С. 3-7.

Сюй Дисинь Экологические проблемы Китая: Сокр. пер. с кит. / Ред., предисл. Л.В. Ушакова. – М.: Прогресс, 1990. – 232 с.

Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. – М.: Изд. Наука, 1982. – 302 с.

Герасимів Т.З. Філософсько-правове розуміння злочину / Т. З. Герасимів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 412-420.

Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Н.А. Беляев. – Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1986. – 176 с.

Воробей П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність: [монографія] / П.А. Воробей. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 116 с.

Степаненко В.П. Національні закони та регіональні етоси: правова культура в українських регіональних вимірах. Наукові записки Т. 58 / В.П. Степаненко. – К.: Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія», 2006. – 95 с.

Балакірєва О.М., Середа Ю.В. Соціальні зрізи українського суспільства/ О.М. Балакірєва, Ю.В. Середа. – К: ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», 2015. – 77с.

«Оцінка громадянами ситуації в країні, ставлення до суспільних інститутів, електоральної орієнтації». Результати соціального дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/upload/1463122497_file.pdf

Безрук О.О., Герасіна Л.М., Головко І.В. Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя: [монографія] / О.О. Берхрук, Л.М. Герасіна, І.В. Головко. – Х.: Право, 2017. – 558 с.

Мороз А.О. Соціально-правова обумовленість злочину, передбаченого ст. 397 КК України / А.О. Мороз // Кримінальне право, 2014. – № 5. – С. 103-121.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Koliahina, T. Y. (2017). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 217-220. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10593
Номер
Розділ
На початку творчого шляху